Klimaet har behov for mere skov. Lige nu, ifølge udspil fra SF

Skoven skal ikke bare stå som et inaktivt CO2-lager. Træprodukterne skal bruges til samfundets grønne omstilling. Dansk Skovforening glæder sig over den flersidige tankegang i SF’s udspil om mere skov.

SF har netop foreslået, at der skal plantes 200.000 ha ny skov i Danmark inden for de næste 4 år. Skov hvor der er fokus på produktion af træprodukter, klima, grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, begrænset kvælstofudledning og rekreative muligheder.

Det er positivt at træproduktionen er nævnt som et vigtigt element i skovrejsningen med et væsentligt indslag af hurtigtvoksende nåletræer. Hermed kan vi hurtigere opnå en gunstig klimagevinst.

Skovrejsning skal for at give maksimal effekt gennemtænkes. Træerne skal ikke alene optage CO2 og lagre kulstof i skoven, de skal også levere tømmer- og træprodukter til samfundet med en samtidig mere permanent lagring. Tyndingstræer og rester fra produktionen skal anvendes til at erstatte fossile kilder. Se også lederen i Skovens augustnummer.

SF foreslår at skovrejsningen skal ske af frivillighedens vej. Det skal foregå på private, kommunale og statsligt ejede arealer, udtaler miljøordfører Signe Munk til radioprogrammet 24syv Morgen den 22. august. SF foreslår 2 modeller, hvor en skovfond frembringer ny skov på privatejede arealer:

  • gennem statens opkøb af arealer (frivilligt), hvor der efterfølgende rejses statsskov og
  • gennem aftaler med private, der rejser privat skov (inklusive økonomisk kompensation).

Vi finder forslaget om at fremskynde målsætningen i det nationale skovprogram positivt, og vi bidrager gerne med opsamlet erfaring fra de sidste mange års skovrejsningsordninger, så vi får det indhold i de nye skove, som både samfundet og ejerne har behov for.

Frivilligheden i ordningen er forslagets fuldtræffer – det stimulerer det engagement hos de fremtidige skovejere, som er nødvendigt for at få planerne omsat i praksis.