Klimagevinst og stor energireserve i danske skove

Danmark kan tredoble produktionen af vedvarende energi i form af træflis fra skovene, landbruget og det åbne landskab. Øget udnyttelse af træflis vil gavne både klima og miljø samt styrke forsyningssikkerheden og skabe op mod 1.000 nye grønne arbejdspladser.

Træflis fra danske skove, landbruget og det åbne landskab kan hvert år bidrage med dobbelt så meget vedvarende og klimavenlig energi, som der i dag leveres fra samtlige danske vindmøller, viser opgørelser fra en række af skovbranchens betydende aktører. Opgørelserne, som er indsamlet af De Danske Skovdyrkerforeninger, Dansk Skovforening og HedeDanmark i samarbejde med BAT-kartellet, viser samtidig, at Danmark ved øget anvendelse af træflis kan reducere forbruget af fossile brændstoffer markant. Øget brug af træflis kan både bidrage til, at Danmark når sine målsætninger på klimaområdet og opnår øget sikkerhed i den danske energiforsyning. Samtidig vil en øget satsning på træflis i den vedvarende energiforsyning kunne udvikle op mod 1.000 nye grønne arbejdspladser.

”Dansk produceret træflis bør få en stor rolle i Danmarks fremadrettede klima- og energistrategi og inddrages i de politiske overvejelser, når Klimakommissionens redegørelse skal diskuteres og nye klimavenlige initiativer skal sættes i værk. Overser politikerne det store uudnyttede potentiale, der er i træflis, så risikerer vi som samfund at tabe mulighederne for at udnytte en betydelig energikilde, samt skabe vigtige arbejdsplader og gå glip af betydelige eksportmuligheder,” siger Jan Søndergård fra Dansk Skovforening på vegne af skovbranchens aktører, der står bag opgørelserne.

Det totale danske energiforbrug var i 2009 ifølge Energistyrelsens foreløbige energistatistik fra marts 2010 på 815 PJ, mens produktionen af vedvarende energi udgjorde 122 PJ i 2009. Af den vedvarende energi kom cirka en femtedel fra vindmøller, mens en tredjedel kom fra træ.

Beskæftigelsen i den direkte produktion af flis fra skov til kraftværk udgør p.t. cirka 550 ansatte. Et antal som ifølge opgørelserne fra branchen kan øges med knap 1.000 nye jobs – heraf hovedparten i områder, som igennem flere år har mistet vigtige lokale arbejdspladser.

”Udover en række klima- og miljømæssige fordele vil en øget satsning på anvendelse af træflis i energiforsyningen skabe vigtige og efterspurgte arbejdspladser i nogle områder af landet, som har et stort behov for mere beskæftigelse. Danmark risikerer at gå glip af nye grønne arbejdspladser over hele landet til både skovarbejdere, maskinteknikere og eksperter, foruden mulighed for at eksportere viden og teknik til at udnytte biomasse baseret på træflis,” siger Steen Riber fra HedeDanmark.

Flis fremstilles primært af unge træer, som fældes for at give plads til store træer, der anvendes i træindustrien. Fokus på produktion af flis kan dermed også øge udtaget af træ, der anvendes i træ-industrierne. På den måde medvirker øget produktion af flis også til at skabe fremtidige arbejdspladser i denne sektor.

Politisk handlekraft med langsigtede løsninger og fornuftige rammebetingelser, som både fremmer efterspørgslen efter træflis, styrker forsyningssikkerheden og forbedrer klimaet er derfor nødvendig. Blandt andet bør mindre, decentrale kraftvarmeværker tilbydes frit brændselsvalg, ligesom tilskuddet til produktion af el, baseret på biomasse, kunne harmoniseres med det tilsvarende tilskud til el-produktion på basis af vindkraft.

”Mulighederne for at anvende dansk træ i energiforsyningen bør forbedres nu. Hvis ikke det sker, vil det blive meget svært at nå de politiske mål på klimaområdet og skabe udvikling på et område, som kan bidrage til en stabil energiforsyning og økonomisk vækst i Danmark,” siger Per Hilbert fra De Danske Skovdyrkerforeninger.

Læs mere

27. september 2010
Fakta om produktion af energi fra dansk træ
Træ udgør en tredjedel af den samlede vedvarende energi i Danmark. Det er dobbelt så meget som vindmøller. Og der er endnu større potentiale i træ. Læs disse fakta fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Dansk Skovforening og BAT-kartellet.

Yderligere oplysninger

  • HedeDanmark a/s: Divisionsdirektør Steen Riber. Mobil 2147 0298
  • De Danske Skovdyrkerforeninger: Sekretariatsleder Per Hilbert. Mobil 4098 4266
  • Dansk Skovforening: Direktør Jan Søndergaard. Mobil 4020 0597
  • BAT-kartellet: Økonom Camilla Vakgaard. Mobil 2228 8929

Fakta om aktørerne

HedeDanmark a/s
… er Danmarks største selskab inden for udvikling og levering af serviceydelser til skove, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. HedeDanmark har cirka 1.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og havde i 2009 en omsætning på knap 1,1 mia. kroner opnået gennem samhandel med kunder og leverandører i mere end 40 lande. HedeDanmark er Danmarks største leverandør af biomasse fra skov til danske kraftværker og varmeværker. Læs mere på www.hededanmark.dk.

De Danske Skovdyrkerforeninger
er koordinerende organ for 7 lokale, selvstændige skovdyrkerforeninger, der repræsenterer cirka en tredjedel af Danmarks skovejere svarende til op mod 6.000 medlemmer. Foreningerne er tilsammen involveret i driften af 75.000 hektar skov. Herudover samarbejder De Danske Skovdyrkerforeninger med både kommunale og private virksomheder om pasning af grønne arealer. Læs mere på www.skovdyrkerne.dk.

Dansk Skovforening
er brancheorganisation for en række private og offentlige skovejere og herunder privatpersoner, selskaber, fonde og kommuner. Desuden er en række personer, virksomheder og organisationer, der ikke ejer skov, medlemmer. Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Læs mere på www.danskskovforening.dk.

BAT-kartellet
er en faglig samarbejdsorganisation for otte LO-forbund med medlemmer i bygge- og anlægsbranchen, træ- og møbelindustrien samt skoven. De otte medlemsforbund er 3F, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk Elforbund, Malerforbundet i Danmark, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK/Privat samt Teknisk Landsforbund. BAT repræsenterer via de otte forbund ca. 130.000 erhvervsaktive medlemmer. BAT koordinerer og repræsenterer medlemsforbundenes interesser nationalt og internationalt på følgende områder: Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, boligpolitiske spørgsmål, medbestemmelse, arbejdsmiljø m.m. Læs mere på www.batkartellet.dk.