Klimahandlingsplan: Konsekvenser for skovene stadig til forhandling

Ny klimaaftale indebærer, at der skal stilles bæredygtighedskrav til biomassen. Vi kender ikke den endelige udmøntning af kravene, som først forventes forhandlet i løbet af efteråret.

Et flertal i Folketinget har i nat landet en klimaaftale for energi og industri m.v. 2020.  I korte træk siger aftalen for energidelen at fjernvarmen skal være grønnere og så skal der satses på power-to-x. I forhandlingerne af aftalen har der været fremsat ønsker om udfasning af flis til energiformål og det fremgår af aftalen, at der skal forhandles bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi. Derudover er spørgsmålet om en afgift på CO2-udledning også skudt til efterårets forhandlinger.

Bæredygtighedskrav til træbiomasse til energi

Biomasse står for hovedparten af den vedvarende energi, som bruges i Danmark og har i stigende grad erstattet brugen af kul i el- og varmesektoren. Partierne er enige om at stille lovkrav om bæredygtighed af træbiomasse til energi samt krav til dokumentation og verifikation. Kravene skal understøtte, at brugen af træbiomasse til el og varme er så bæredygtig som muligt under hensyntagen til forsyningssikkerheden. De konkrete krav skal aftales mellem partierne på baggrund af et oplæg fra regeringen. De forhandlinger er skudt til efteråret.

Aftalepartierne er enige om, at der skal ses på konsekvenserne ved på sigt at begrænse forbruget af træbiomasse til el- og varmeproduktion – herunder effekter på forsyningssikkerheden og omkostningerne for forbrugerne. Der igangsættes en analyse af relevante tiltag og konsekvenserne ved disse. På den baggrund vil regeringen komme med et oplæg til drøftelse.

Afgifter på CO2-udledning

Aftalepartener blev heller ikke enige om en CO2-afgift, men har aftalt at Regeringen udarbejder et oplæg til en grøn skattereform, der skal indføre afgifter på CO2, som parterne kan forhandle i efteråret 2020. Følgende fremgår dog af aftalen:

Der er enighed om, at CO2-beskatning bør være et afgørende instrument til at indfri den ambitiøse 70 pct.-målsætning under hensyntagen til bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraften og social balance og dermed reelle CO2e-reduktioner.

Regeringens oplæg skal indeholde flere scenarier for CO2-afgift. Det fremgår ikke om og hvordan flis vil blive påvirket. Vi kan desværre nok ikke forvente, at der kommer en betaling på opsamling af CO2 i skovene, selv om det måske kunne kompensere på en eventuel afgift på flis til afbrænding.

Fjernvarmesektoren får mere grønne rammer

Fjernvarmesektorens produktionsbindinger moderniseres for at give fjernvarmeproducenterne et mere frit valg over egne investeringer. Fx løses brændselsbindingen til naturgas samt kraftvarmekravet for fjernvarmeproducenterne og samfundsøkonomikravet justeres, så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden en sammenligning med fossile alternativer. Det vil bl.a. sikre, at reguleringen ikke er en unødvendig bremse for konverteringer af naturgasområder til fjernvarmeområder og grønne løsninger.

Vi vil presse på, for at der ved revisionen af projektbekendtgørelsen igen gives mulighed for at etablere flisfyrede kedler i de decentrale værker som supplement til andre vedvarende energikilder. Lige nu ser vi, at der flere steder etableres gaskedler som supplement til de vedvarende energikilder.

Partierne er enige om at vise vejen mod en energisektor, der i 2030 er fri for kul, olie og naturgas. Bliver det løsningen, kan der blive behov for at suppler de vedvarende energikilder med flis i spids- og mellemlast for at sikre forsyningssikkerheden.

Træ kan være basisprodukt i power-to-x

Aftalen indeholder etableringen af to energiøer, hvor der også skal indgå power-to-x. Power-to-x er en transformering fra elektricitet til brint og kan indgå produktionen af fx flydende brændstof til fly og den tunge transport, hvis der tilsættes kulstof. Dette kulstof kan fx komme fra afbrænding af flis, hvorfor power-to-x-teknologien er interessant for skovene. Holland skyder ca. 1 mia. kr. ind i den danske power-to-x produktion.

Vi fortsætter arbejdet for at de fremtidige bæredygtighedskriterier for træbiomassen bliver fornuftige og så ubureaukratiske som muligt. Et emne, der også er brændvarmt i EU, hvor der netop er en større teknisk rapport om biomasse ude, som skal ligge til grund for kommende retningslinjer for implementering af direktivet for vedvarende energis nye bæredygtighedskrav for træ.