Klimapartnerskabet for Fødevare- og landbrugssektorens anbefaler mere ny skov

Anbefalingerne fra jordbrugssektoren er nu offentlige, men dialog om resultaterne med regeringen, Folketinget og andre interessenter udskydes på grund af den alvorlige situation med COVID-19.

Ved at anvende ammetræer i kulturfasen kan de eksisterende skove optage langt mere CO2 fra atmosfæren.

Ved at anvende ammetræer i kulturfasen kan de eksisterende skove optage langt mere CO2 fra atmosfæren.

Dansk Skovforening har de seneste måneder arbejdet intenst med input til og drøftelser i klimapartnerskaberne, og nu er anbefalinger og rapporter oversendt til Regeringen.

Anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Fødevare- og landbrugssektoren er nu gjort tilgængelige, og hvis de bliver implementeret vil de få stor betydning for den fremtidige udvikling af skovarealet og skovbrugserhvervet i Danmark.

Anbefalinger

Klimapartnerskabet for Fødevare- og landbrug anbefaler blandt andet:

  • at skovrejsningsordningen udvides, så der plantes 5.600 ha ny skov årligt med et mål om at rejse 450.000 ha ny skov inden 2100
  • at skovrejsningsordningen tilpasses med et hensyn om klimaoptimeret træartsvalg, stort årligt netto kulstofoptag og produktion af træ til anvendelse i træprodukter med lang levetid
  • at staten laver en dansk strategi for klimavenligt træbyggeri og stiller bindende klimakrav til materialer gennem bygningsreglementet
  • at brandregulativet opdateres med samme funktionelle krav til alle materialer, så træ ikke diskrimineres i forhold til stål og beton.

Samtidig anbefaler partnerskabet at der udarbejdes og handles på en national bioøkonomistrategi, der sætter en klar retning for, hvordan biomasse anvendes mest klimaoptimalt og dermed kan spille en rolle i dansk samfundsøkonomi, herunder muligheder for at substituere fossile polymerer med biopolymerer.

Drøftelse af anbefalingerne udskydes

Formand for klimapartnerskabet, Jais Valur, har anbefalet partnerskabet at dialog om anbefalingerne med regeringen, Folketinget og andre interessenter afventer at den alvorlige situation med COVID-19 normaliseres, hvilket Dansk Skovforening respekterer.

Download

Hent og læs sammenfatning og de 24 råd fra partnerskabet og den samlede rapport fra partnerskabet: