Klimarådet anerkender behov for biomasse

Der er brug for bæredygtig biomasse, hvis Danmark skal nå målet om en nettoudledning på nul i 2050. Sådan lyder det fra Klimarådet i deres årlige statusrapport. Skovrejsning kan levere bæredygtig biomasse og sikre CO2-lagring.

Klimarådet har netop publiceret deres årlige statusrapport, og budskabet er klart: Kulstof fra bæredygtig biomasse er afgørende for at nå klimamålet om nettonuludledning i 2050, og der bliver konkurrence om bæredygtig biomasse og tilgængeligt biogent kulstof frem mod den deadline. Der vil være behov for biomasse til at lagre kulstof og sikre negative udledninger, ligesom der er brug for kulstoffet til produktion af materialer og grønne brændstoffer.

Dermed anerkender Klimarådet, at produkter fra bæredygtig skovdrift er et vigtigt bidrag til at nå klimamålsætningerne, og rådet peger flere gange i rapporten på skovrejsning som en velafprøvet og sikker metode til netop at øge biomassemængden og lagre kulstof.

Klimarådet understreger i den forbindelse, at der er større potentiale for skovrejsning end det, regeringen fremlægger i klimaprogrammet 2021. Dansk Skovforening glæder sig over anerkendelsen af behovet for mere skovrejsning og minder i den forbindelse om de politiske målsætninger om at øge det danske skovareal fra det nuværende 15 procent til 20-25 procent.

Skovrejsning er et billigt virkemiddel til at øge optag og lagring af CO2 i Danmark, og på lang sigt kan brugen af træet fra skoven yderligere bidrage med en substitutionseffekt, når træet anvendes i langtidsholdbare produkter og som substitution af fossilbaseret energi og materialer.

Ingen anbefalinger om afgift på træbiomasse

Klimarådet anbefaler ligeledes en CO2-afgift for jordbrugssektoren, hvor udledningerne i dag er uregulerede. De kommer dog ikke med et konkret bud på, hvordan afgiften skal indrettes, men de understreger, at afgiften skal forsøge at begrænse produktionsnedgang i sektoren og undgå lækage til andre lande.

Det er positivt, at Klimarådet er gået væk fra at anbefale en CO2-afgift for biomasse alene og nu i stedet anbefaler nu en generel CO2-afgift i sektoren for at sikre omkostningseffektive reduktioner. Yderligere anbefales det, at Danmark bedre udnytter mulighederne for at understøtte klimatiltag gennem EU’s landbrugsstøtte, fx udtagning af lavbundsjorder og skovrejsning.

Skovrejsning er den langsigtede sikre løsning

Klimarådet forventer, at de danske EU-reduktionsforpligtelser i sektoren for skov og arealanvendelse (LULUCF) bliver skærpet frem til 2030 som følge af EU’s klimapakke Fit for 55-pakken, hvilket taler for et øget fokus på reduktioner i sektoren for skov og arealanvendelse her og nu.

Derfor anbefaler Klimarådet også, at der sker en hurtig indfasning af reduktionerne i Danmark, da EU-forpligtelserne opgøres som de samlede udledninger i årene frem mod 2030. Skovrejsning vil have begrænset effekt i det regnskab, men Dansk Skovforening mener alligevel, at det er helt afgørende, at vi hurtigt kommer i gang med skovrejsning, hvis vi skal have gavn af skovenes klimagevinster – både i 2030 og i særdeleshed i 2050.

Fx kan skovrejsning på yderligere 10 procent af Danmarks areal bidrage med en CO2-udledningsreduktion på 2,5 mio. ton CO2e i år 2050 svarende til ca. 10 procent af mankoen frem mod 2050.