Klimarådets anbefalinger til et energiforlig 2020-2030

Klimarådet er kommet med anbefalinger til, hvordan energisystemet skal udvikle sig frem mod 2030, men omtaler ikke de udviklingsbehov, der er for at komme i mål i 2050. Energipolitikken bør ellers allerede nu sætte en kurs for biobrændstof og grøn gas.

Klimarådet har offentliggjort analysen ”Fremtidens vedvarende energi”. Analysen indeholder anbefalinger til det energiforlig, som Folketingets partier skal indgå i starten af 2018. Energiforliget vil dække perioden 2020 – 2030.

Danmarks klimamål og Klimarådets anbefalinger

Danmarks overordnede klimamål, er at vi skal være omstillet til et lavemissionssamfund i 2050.

Klimarådets tolkning af målsætningen er, at emissionen fra energisektoren i 2050 skal være nul og at de øvrige sektorer skal have langt lavere udledninger i 2050.

På den baggrund anbefaler Klimarådet, at et bredt funderet energiforlig sætter mål om at 55% af energiforbruget i 2030 skal komme fra vedvarende energi (VE). Foruden allerede besluttede tiltag, fx Krigers Flak, peger Klimarådet på etablering af yderligere sol og vindkapacitet.

Desværre har Klimarådet ikke tydelige anbefalinger omkring den biobasserede del af energiforsyningen. Skovforeningen havde håbet, at anbefalingerne også havde peget på, at de biomassefunderede VE-teknologier er vigtige, både i forhold til at sikre den fornødne biomasseressource fremadrettet, men også i forhold til at sikre knowhow, udvikling og investering i at omsætte biomasse til flydende biobrændstoffer og grøn gas (gas baseret på biomasse).

Der er brug for at holde dampen på de kedler oppe, hvis energi- og transportsektoren skal komme i mål med nul-emissioner i 2050.

Skovforeningen venter i spænding på næste rapport fra Klimarådet, som kommer til at handle om biomasse. Rapporten forventes udgivet i foråret 2018.

Dansk Skovforening har i regi af Træ til Energi haft møde med Klimarådet, hvor vi har givet input vedrørende skovbrug, træressourcer, dyrkningspotentialet og deres sammenhæng med energipriser.

Energinet: Forsat behov for olie og gas efter en elektrificering af samfundet

Energinet har lavet et diagram, som viser energibehovet i år 2035, efter at kraftvarmen er blevet fossilfri (varmepumper, biomasse, solceller). Heraf fremgår det, at der forsat vil være behov for energibærere som naturgas og olie, særligt til tung trafik og flytransport. Energiforligets bør derfor, efter Dansk Skovforenings mening sikre, at vi også i de næste ti år arbejder på løsninger, der kan omsætte biomasse til flydende brændstoffer og grøn gas, og dermed sikre at vi kan udfase de fossile brændsler inden 2050.

 

Klimarådet: Teknologineutrale udbud på vedvarende energi er ikke farbar – endnu

Med det i mente, er det godt at Klimarådet fraråder teknologineutrale udbud på vedvarende energi (VE). Landvindmølle- og solcellestrøm er billigst og kan konkurrere mod hinanden. Men energi- og transportsektoren kan ikke forsynes af el alene jf. Energinets figur, og der er derfor både nu og i fremtiden brug for andre energibærere i energi- og transportsektoren. Skovforeningen mener, derfor at dyrere og mindre modne teknologier som fx forgasning forsat bør have en plads i energiforsyningen. Gennem investeringer og praktisk anvendelse modnes teknologierne og vi opnår vigtig viden og knowhow. Teknologier, der kan fremstille grøn gas og flydende biobrændsel, er centrale for at kunne lukke hullerne i transporten og skabe stabilitet i energiforsyningen.

Klimarådet: Overudbud af strøm og pressede strømpriser i de næste 10 år

Det er værd at bemærke, at Klimarådet peger på, at vindmølle- og solcellestrøm også fremover vil have brug for støttekroner. Der tegner sig et billede af, at der i Nordeuropa vil blive rejst store mængder vindmølle- og solcellestrøm. Den øgede kapacitet vil presse prisen på strøm måske helt frem til 2030. Pressede elpriser illustrerer efter Skovforeningens mening meget godt, at der skal mere end fluktuerende strømproduktion i spil for på sigt at få et energimarked i balance uden behov for tilskud og fordyrende overkapacitet.