Kompensationskort for randzonerne offentliggjort

Fødevareministeren har nu offentliggjort det længe ventede kompensationskort for randzonerne. Desværre giver det på ingen måde større klarhed for lodsejerne - tvært i mod afføder det en masse spørgsmål.

Mange har ventet længe – nu er det her: Kompensationskortet for randzonerne.

Men mange har tilsyneladende ventet forgæves.

For desværre giver det ”nye” kort på ingen måde større klarhed for lodsejerne om hvor man kan få kompensation eller hvor randzonerne reelt går. Randzonerne må efter loven være op til 10 meter. Der er sågar vist randzoner om grøfter som ikke engang er vandløb i vandløbslovens forstand.

Fødevareministeren lovede i en nyhed 8. juni at den endelige bredde på randzonerne ville blive offentliggjort i starten af juli – i sammen nyhed hvor hun lover kompensationskortet klar.

Skove ER undtaget fra reglerne om randzoner – også selvom kortet viser randzoner i skove.

Et godt eksempel på at kompensationskortet er misvisende er hvis man ser på skovene. Loven siger helt tydeligt at der ikke skal udlægges randzoner i skove, haver og parker. Heller ikke selvom der er juletræer i kort omdrift på et skovareal. Og her giver det sig selv at man heller ikke kan få kompensation. Alligevel er der med rund hånd tegnet randzoner på alle vandløb og søer beliggende i skovene.

Men hvor skal der udlægges randzoner og hvor kan man få kompensation?

Reglen er at der skal udlægges randzone omkring alle åbne vandløb samt søer større end 100 m2. Ejere kan få kompensation for arealer beliggende i randzonen undtagen de første 2 m (vandløbslovens 2 m bræmme), hvis arealerne opfylder betingelserne for enkeltbetaling eller er beplantet med juletræer i kort omdrift.

Kompensationskortet nærmest ubrugeligt

Formålet med at lave kompensationskortet var at have et administrationsgrundlag i NaturErhvervstyrelsen og samtidig give landmanden vejledning. Spørgsmålet er om kortet opfylder nogen af formålene?

Uden at have gennemgået kortet minutiøst virker det til at kortet blot er det tidligere vejledende vandløbskort påført en unuanceret brun stribe på10 meter på hver side af alle vandløb og rundt om alle søer. Eneste forskel er at randzonerne nu kan ses sammen med markblokke og ansøgte arealer for den enkelte landmand når der logges på NaturErhvervstyrelsens tast-selv service. Her kan man så se hvor man muligvis kan få kompensation. Når vi her skriver ”muligvis” er det fordi NaturErhvervstyrelsen ikke helt ved stå ved sit kort og i vejledningen skriver:

Som nævnt fritager det dig ikke for at overholde randzoneloven, at du har anmodet om og fået fjernet et areal fra kompensationskortet. Kompensationskortet har udelukkende betydning for dine muligheder for at søge om randzonekompensation.

Du skal bemærke, at NaturErhvervstyrelsen ikke ud fra din ændringsanmodning kan afgøre, om et givet areal er randzone eller ej. Du er derfor fortsat forpligtet til at udlægge et areal som randzone, hvis det omkranser et vandløb, der er omfattet af loven. Dette gælder også, selv om NaturErhvervstyrelsen på din anmodning har accepteret at fjerne arealet fra kompensationskortet.

Tilsvarende har du ikke ret til kompensation, hvis et areal fejlagtigt er markeret som randzone på kompensationskortet. Vær derfor meget omhyggelig, når du anmoder om ændringer af kompensationskortet for randzoner på din ejendom.

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om randzoner og de typiske spørgsmål og svar.