Kontrol af anmeldte biotopplaner og effektmåling heraf

Nye krav om uddannelse samt krav til etablering af en biotopplan ved udsætning af fasaner og agerhøns.

I forbindelse med ønsker om udsætning af mere end 1 fasan eller agerhøne pr. ha (man kan dog altid lovligt udsætte 100 fugle pr. ejendom), er der indført et krav om uddannelse samt krav til etablering af en biotopplan.

Fristen for anmeldelsen af biotopplaner udløber hvert år den 1. maj.

Inden 1. maj 2010 er der således anmeldt ca. 250 biotopplaner, hvoraf de fleste er anmeldt på Sjælland.

Da der er tale om et helt nyt regelsæt, skal der indhøstede erfaringer fra brugerne. Erfaringer, der kan danne baggrund for, at der løbende sker ændringer i vejledningen.

Nu skal Skov- og Naturstyrelsen så udtage mellem 5 og 10% af de anmeldte planer til kontrol for at se, om de gennemførte tiltag også stemmer overens med de anmeldte planer.

Herudover vil der blive udtaget 20 biotopplaner til et moniteringsprojekt, der skal belyse effekten af gennemførelsen af planerne. Det bliver DMU, der skal stå for denne monitering.

Moniteringen af effekten af gennemførelsen af biotopplenerne er et vigtigt element i bestræbelserne på at opretholde retten til at udsætte fasaner og agerhøns i fremtiden. Tag derfor godt imod DMU’s folk, der skal foretage denne monitering.