Kort over vandløb og søer med randzoner

NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet et landsdækkende vejledende kort over de vandløb og søer, som vil blive omfattet af lov om randzoner.

Lov om randzoner, der forventes at træde i kraft den 1. september 2012, vil medføre, at der udlægges randzoner langs alle vandløb og søer større end 100 m2.

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside er det allerede nu muligt at se et kort over de vandløb og søer, som forventes at blive omfattet af lov om randzoner.

Kortet er vejledende og viser ikke selve randzonerne. I kortets øverste højre hjørne ligger der en barre der hedder “Kortindhold”. I drop-down boksen kan man slå randzonevandløber og -søer til og fra, samt tænde og slukke for et markbloktema. Markeringen af vandløb og søer ses først, når man zoomer ned til lokalområder.

Baggrund

Med loven udlægges der dyrknings-, gødsknings- og sprøjtefrie randzoner langs alle vandløb og søer større end 100 m2 i landzone.

Randzonerne vil blive udlagt i en bredde af indtil 10 m. Den endelige bredde fastsættes ved bekendtgørelse, når den igangværende kortlægning af de omfattede vandløbsstrækninger er afsluttet.

Det samlede landbrugsareal, der pålægges randzoneforpligtelse, forudsættes at udgøre ca. 50.000 ha.

Undtaget fra randzoneudlægget er arealer, der anvendes til skov, have, park eller lignende, samt ikke målsatte vandløb i marskområder m.v.

Skovforeningen har i forbindelse med forslaget om at ændre randzoneloven til at omfatte adgang afgivet følgende høringssvar.