Kortlægning af potentiel High Value Nature (HNV)- skov

Københavns Universitet har kortlagt skove i Danmark der har potentiale for at rumme naturværdier. Kortet er baseret på eksisterende data og vil være udgangspunkt for en kommende feltbaseret kortlægning af særligt værdifulde skove - § 25 skov.

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) har kortlagt skove i Danmark der har potentiale for at rumme naturværdier, såkaldt High Nature Value (HNV) –skov.

Kortet er baseret på eksisterende data og vil blandt andet være udgangspunkt for en kommende feltbaseret kortlægning af særligt værdifulde skove (§ 25-skov). Derudover kan HNV-skovkortet bruges som prioriteringsgrundlag for mere målrettede miljø- og naturtilskud og som et input til lokal forvaltning.

Skovforeningen finder at HVN-skovkortet er et udmærket grundlag for at identificere hvor den biologisk og biodiversitetsmæssig mest interessante skov skal findes. Det kan være med til at kvalificere den indsats, som det forventes at den kommende naturpakke vil foreslå.

Det er dog vigtigt at påpege at kortet HNV-skovkortlægningen ikke kortlægger naturen i de danske skove. Dertil er de eksisterende data, som kortlægningen hviler på, for mangelfulde og data-nettet for groft. Der vil uundgåeligt være skov med værdifulde levesteder for truet skovnatur, som HNV-skovkortet ikke opfanger. Tilsvarende kan der være skove, der ved eftersyn i felten ikke lever op til det skov-natur potentiale som kort-lagene peger på.

Læs en uddybende artikel om emnet i Skoven 2/2016.

Det er planen at HNV-skovkortlægningen skal være offentlig tilgængelig på Danmarks Miljøportal. På grund af tekniske vanskeligheder er kortet endnu ikke lagt op, og man kan derfor ikke se kortlægningen for ens eget område endnu. Skovforeningen orienterer på hjemmesiden, når HNV-skovkortet bliver tilgængeligt.

Fakta om kortlægningen

Det HNV-kortlagte skovareal er på 728.575 ha idet blandt andet lysåbne arealer og arealer under skovrejsning er medtaget (skovarealet i Danmarks Statistik er 620.500 ha).

Datagrundlaget i HNV-skov kortlægningen består af en række geografiskbundne faktorer/variabler, der hver især indeholder et udsagn om skovarealet samt en artsscore som er beregnet ved at summere fund af rødlistearter.

Der findes ikke et entydigt sæt af faktorer/variabler, der kan beskrive HNV-skov. ING har på baggrund af test og afprøvning valgt 11 indikatorer som kombineret med 9 artspoint giver et HNV-skovkort, med et udfaldsrum på 0-20 point. Pointfordelingen i den kortlagte HNV-skov ses i nedenstående tabel.

HNV-skov point

Areal HNV-skov 1000 ha

Procent %

   0-7

581

 80

   8-9

  69

 10

10-12

  54

   7

13-19

  24

   3

Total

729

100

Yderligere information om metode og validering kan læses i rapporten fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning: Udvikling af et High Nature Value – HNV-skovkort for Danmark  (PDF-fil).