Krav om bæredygtighed for statslige træindkøb og byggerier

Fremover skal alle statslige indkøb af træ og træbaserede produkter være af bæredygtigt træ. Frem til 1. januar 2016 indfases reglerne gradvist.

Nyt cirkulære stiller krav om, at alle statslige indkøb af træ og træbaserede produkter samt træ anvendt til byggeopgaver fremover skal være af bæredygtigt træ. Reglerne kommer til at gælde for alle statslige institutioner og for træ til både store byggeprojekter og for små indkøb af borde, stole eller papir.

Reglerne stiller samme krav til træ med dansk som udenlandsk oprindelse. Cirkulæret finder dog ikke anvendelse for indkøb og brug af produkter til energifremstilling.

Miljøminister Kirsten Brosbøl nævner i en pressemeddelelse, at cirkulæret skal sikre, at nye træer plantes, når andre fældes samtidig med at skovens mangfoldighed, skovarbejdernes forhold og den langsigtede produktion i skovene sikres.

Ureguleret fældning af skov samt ulovlig handel er et stort problem for verdens skove; nogle steder kan det sågar være med til at finansiere militser. Handel med ulovlige arter vurderes af FN til at udgøre mellem 7 og 23 mia. dollar om året, hvoraf især træ er den store synder.

Både PEFC og FSC kan dokumentere bæredygtighed

I forbindelse med cirkulæret er den gamle vejledning for offentlige indkøb af træ blevet opdateret, og der er lavet en vurdering af hvilke af de eksisterende certificeringsordninger der lever op til statens krav om bæredygtighed. Her er både PEFC og FSC anerkendt som garanter for bæredygtigt træ.

Det vil dog fortsat også være muligt at dokumentere træets bæredygtige oprindelse på anden vis end gennem certificering, hvilket Skovforeningen gennem hele forløbet med vejledningen har lagt afgørende vægt på.

Skovforeningen anerkender at de frivillige og markedsbaserede certificeringsordninger kan være en måde at dokumentere en bæredygtig drift og sporingen af træet, men finder samtidig at der skal være en reel mulighed for en alternativ dokumentation. Det er ikke tilfældet med den nuværende vejledning. Kravene til den alternative dokumentation er her så skrappe at det reelt betyder, at der skal være udviklet en skovstandard som skoven skal drives efter. Kun en lille del af det danske private skovareal er certificeret og med de i vejledningen beskrevne krav til dokumentation, vil det betyde, at en stor andel af dansk træ pt. ikke kan indgå i statens forbrug.

Skovforeningen finder det ikke rimeligt, at statens indkøbspolitik for træ på den måde kortslutter en sammenhængende  dansk skovpolitik. Hvis den danske stat finder, at den skovloven ikke lever op til sit formål om at sikre  en bæredygtig drift af de danske skove, så er det her der må tages fat. Den afvejning bør ikke  ske gennem  et cirkulære og en indkøbsvejledning.

Nye EU kriterier for bæredygtig skovdrift

I EU’s nye skovstrategi er det besluttet, at der skal fastsættes operationelle og kontrollerbare kriterier for bæredygtig skovdrift.

Skovforeningen finder det helt afgørende, at der fastsættes ens bæredygtighedskriterier for skovdriften uanset slutanvendelse af produkterne, og at dette gerne sker på EU-niveau.

Trinvis implementering

Frem til 1. januar 2016 indfases reglerne gradvist for forskellige træprodukter, således at fra den 1. januar 2015 gælder reglerne for møbler, kontorartikler, kopi- og printervarer og tryksager, hvorimod de gælder for råtræ, savet træ, andet papir og pap fra den 1. januar 2016.

Læs cirkulære og vejledning: