Lempelse af VVM-kravene for skovene

Ny bekendtgørelse letter adgangen for ejerne til skovrejsning og skovrydning uden automatisk VVM-pligt. Det er meget positivt.

Som led i forenklingen af lovstrukturen og i opgøret med den mulige overimplementering af EU-lovgivning i Danmark, har Miljø- & Fødevareministeriet nu vedtaget en ny bekendtgørelse på Planlovens område. Den træder i kraft den 1. januar 2017.

De nye regler betyder, at kravet om VVM-pligt for skovrejsning og skovrydning forsvinder, og der nu alene er krav om VVM-screening. Og hvad betyder det så mere konkret for ejerne?

De nuværende regler

Som det er nu, er skovrejsning og skovrydning i følgende situationer direkte VVM-pligtigt:

  • Nyplantning af skov på mere end 30 ha. i områder, hvor skovrejsning i henhold til den gældende kommuneplan er uønsket.
  • Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha. i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret som værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi.

 

De nye regler

Ved ændringen forsvinder disse krav, og skovejeren er herefter alene underlagt det eksisterende krav om VVM-screening, dvs. at ejeren skal anmelde sit projekt om skovrejsning og skovrydning til kommunen, som herefter tager stilling til, om projektet er VVM-pligtigt. Er det ikke tilfældet, kan ejeren gå i gang. Ellers må ejeren først gennemgå en egentlig VVM-procedure.

Der er krav om VVM-screening i følgende situation:

  • Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

 

Positiv udvikling men behov for bagatelgrænser

Skovforeningen har i sit høringssvar givet udtryk for, at vi finder denne forenkling positiv for ejerne og et skridt i den rigtige retning.

Den næste udfordring, som vi arbejder med, er at gennemføre bagatelgrænser, så kravet om VVM-screening begrænses til større og mere væsentlige projekter, hvor der foreligger en klar risiko for negativ påvirkning af miljøet. Som det er nu, er der ingen nedre grænser.

Bagatelgrænserne vil i givet fald indgå i den vejledning, som er under udarbejdelse til den nye Miljøvurderingslov.

Faktaboks

For at sikre en mere direktivnær implementering i Danmark af de to direktiver, som omhandler miljøvurdering – SMV-direktivet (gennemført ved lov om miljøvurdering af visse planer og programmer) og VVM-direktivet (gennemført ved lov om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet – for anlæg på land i medfør af lov om planlægning), vedtog Folketinget i 2016 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), kaldet Miljøvurderingsloven. Denne lov erstatter den nuværende lov om miljøvurdering, som ophæves. Den nye lov træder i kraft den 16. maj 2017.