Lovændringer skal bane vej for naturnationalparker

Der skal ændres i lovgrundlaget, før naturnationalparker kan blive en realitet. Forslag til lov om naturnationalparker og ændringer i andre love, herunder skovloven, er netop nu i høring.

Lovforslaget, der er i høring har til formål at skabe en retlig ramme for etablering og forvaltning af naturnationalparker i Danmark med henblik på at styrke områdernes natur og biodiversitet. Med lovforslaget foreslås et nyt kapitel om naturnationalparker i lov om naturbeskyttelse, ligesom der foreslås ændringer i flere andre love, herunder skovloven.

Dansk Skovforening vil gennemgå lovforslaget kritisk og fremsende høringssvar. Blandt andet vil vi se på de muligheder private og kommuner der ejer skov har for at indgå på frivillig basis og hvordan eventuelle påvirkningen er naboarealer håndteres.

Kort om lovforslaget

Kun statsejede arealer

Lovforslaget begrænser umiddelbart placeringen af naturnationalparker til statsligt ejede arealer. Arealerne skal forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn med henblik på, at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser. Ligeledes skal området friholdes for skov- og landbrugsproduktion. Dette gælder dog ikke særlige forvaltningstiltag, der foretages med natur og biodiversitet som hovedhensyn. Derudover lægger forslaget op til, at ejeren – det vil sige staten – kommer med forslag til, hvor naturnationalparkerne bør ligge.

Ændring af skovloven

Skovloven foreslås ændret, således at kravene i skovloven om anvendelse af fredskovspligtige arealer, om højstammede træer, hugstmodenhed, foryngelsespligt og forbud mod dyrehold, ikke skal gælde i en naturnationalpark. Endvidere foreslås en administrativ forenkling, hvor en naturnationalpark ikke behøver visse dispensationer fra reglerne i skovlovens kapitel 4 om beskyttede naturtyper m.v.

Ingen jagt i naturnationalparker

Naturnationalparkerne vil generelt blive friholdt jagt, der ikke sker som led i forvaltningen af områderne. Dermed er der kun plads til jagt, der på den ene eller anden måde er nødvendigt eller gavnligt for natur og biodiversitet.

Store indhegninger

Det fremgår af udkastet at områderne helt eller delvist kan indhegnes med henblik på helårsgræsning, hvis hegningen udføres på en sådan måde, at offentlighedens adgang til og fra området ikke forhindres eller vanskeliggøres unødigt, og at vildtets frie bevægelighed opretholdes i videst mulige omfang.

Dine kommentarer til naturnationalparkerne

Har du overvejelser omkring naturnationalparkerne og det lovforslag der er i høring, er du meget velkommen til at sende dit input til Ditte Galsgård dg@skovforeningen.dk, som udfærdiger høringssvaret, der skal indsendes senest den 12. februar 2021.