Lovforslag om lempelse af boafgifterne

Efter mange års kamp mod boafgifternes skadelige virkninger ved generationsskifte ligger der nu et forslag om en gradvis reduktion af afgiften til 5% frem mod 2020. Læs Skovforeningens høringssvar

Efter mange års kamp mod boafgifternes skadelige virkninger for generationsskifte af familieejede virksomheder ser det nu ud til, at der med tilbagevirkende kraft fra 2016 og frem til 2020, sker en gradvis reduktion af afgiften til 5%. Og ambitionen er fortsat helt at få afskaffet boafgiften.

For skovbrugsvirksomheder har afgifterne i generationer været særligt skadelige, da der i skovene er bundet meget store værdier, der kun giver et lavt afkast.

Et lovforslag, der udmønter første del af den lovede udfasning, har netop været i høring.

Forslaget er meget positivt, særligt at det omfatter både personligt ejede virksomheder og familieejede selskaber.

Der er dog visse betingelser blandt andet, at virksomhederne kan overdrages med succession, men det er ikke en betingelse, at der aktuelt succederes i forbindelse med generationsskiftet.

Det glæder os samtidig, at Skovforeningens ønske om at få udvidet personkredsen er blevet imødekommet. I tilfælde af at overdrageren er barnløs, er søskende og søskendebørn omfattet.

Det er også meget positivt, at SKAT’s maksimale sagsbehandlingstid er 6 måneder, så der ikke skal være usikkerhed om vilkårene for generationsskiftet i længere tid. Herudover er det SKAT, der i givet fald skal godtgøre, at den anvendte værdiansættelse ikke er retvisende for handelsværdien.

Skovforeningen finder dog – på trods af vores meget positive tilkendegivelser –  at lovforslaget på nogle punkter yderligere kan forbedres. Det handler især om at sikre, at lempelsen i boafgiften også kommer til at gælde i situationer, hvor der i forbindelse med glidende generationsskifter udstedes anfordringsgældsbreve samt at værdiansættelsen af virksomheden bliver gennemsigtig og forudberegnelig.

Læs Skovforeningens høringssvar (PDF-fil).