Lovgennemgang: Ikke behov for nye adgangsregler, men bedre formidling af reglerne

En lovgennemgang af bl.a. adgangsreglerne i privat skov vil se på behovet for at udvide adgangen til skovene. Dansk Skovforening mener ikke, at det er vejen til at give befolkningen bedre naturoplevelser – udfordringerne handler ikke om dårlig adgang, men om dårlig formidling af reglerne. Derfor efterspørger vi bedre information i et netop fremsendt høringssvar til Miljøministeriet.

Sidste sommer satte Miljøministeren gang i en gennemgang af lovene på ministeriets område – herunder Skovloven – for at fremme biodiversiteten yderligere i den danske natur. Gennemgangen kigger også på regulering af adgangsforhold for at se, om der er behov for ændringer, der kan gøre naturen mere tilgængelig eller om der inden for de gældende regler er mulighed for tiltag, der kan gøre naturen mere tilgængelig.

Dansk Skovforening har modtaget udkast til de to første rapporter om hhv. bedre adgangsforhold og beskyttelse af enkeltstående træer og på den baggrund har vi nu fremsendt vores bemærkninger.

Udover kommentarer om den utilfredsstillende proces og interessentinddragelse, som vi tidligere har skrevet om, indeholder høringssvaret en række andre vigtige pointer særligt omkring adgangsforhold.

Der er i øjeblikket pres på skovene, og nogle organisationer ønsker på den baggrund at udvide adgangen til de private skove med nye regler. Det ser vi dog ingen grund til.

Dels viser en befolkningsundersøgelse, som Dansk Skovforening har fået foretaget i november 2021, at danskerne ikke oplever behov for øget adgang: 87 procent af de adspurgte er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres adgang til naturen, herunder skoven.

Dels må vi også henvise til, at den private ejendomsret er en grundlæggende præmis i vores samfundsmodel. Over for den ret har man i 1969 i Naturfredningsloven afvejet en almen interesse i at kunne færdes i naturen, herunder i private skove. Dansk Skovforening har over for Miljøministeriet understreget, at det må og skal være udgangspunktet, at ejernes interesser respekteres.

Bedre information om regler

Det er i stedet Dansk Skovforenings opfattelse, at de nuværende udfordringer på adgangsområdet handler om øget publikumspres fra en befolkning, der ikke i tilstrækkeligt omfang kender til adgangsreglerne, og hvordan de bedst udviser hensyn til naturen og de andre brugere af skoven.

I forlængelse heraf er der behov for relevant og effektiv kommunikation og skiltning til brugerne og for at tydeliggøre reglerne. Det underbygges også af Dansk Skovforenings befolkningsundersøgelse, hvor lige over halvdelen af de adspurgte ikke mener, at der nok oplysning om reglerne for at færdes i skovene eller andre steder i naturen, og kun 21 procent svarer ja til, at der er nok oplysning.

Løsningen på udfordringer omkring adgang er altså nye informationstiltag – ikke øget adgang.

Udvidelse af den nuværende adgang bør på den baggrund kun ske med udgangspunkt i frivillighed og frivillige aftaler, som den enkelte ejer kan indgå i samarbejde med naboer, lokalsamfund, foreninger mv.

Ministeriet vil inddrage de modtagne kommentarer i det videre arbejde med rapporterne, som derefter vil blive sendt til parterne bag natur- og biodiversitetspakken forud for politiske forhandlinger. 

Download

Hent og læs Dansk Skovforenings høringssvar til Miljøministeriet: