Lovkrav til bæredygtig biomasse på vej

Regeringen vil stille lovkrav til bæredygtig biomasse som del af den første klimahandlingsplan. Der er udarbejdet en god baggrundsrapport, som skal ligge til grund for det videre arbejde.

Klima- Energi- og Forsyningsministeriet har i dag meddelt at lovkrav om bæredygtig biomasse skal være del af klimahandlingsplanen. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen udtaler i den sammenhæng:

I dag er det en frivillige brancheordning, der skal sikre, at den biomasse der anvendes, er bæredygtig. Men det er ikke nok. Der er behov for at indføre lovkrav til biomassens bæredygtighed. Det vil jeg nu drøfte med Folketingets partier som en del af forhandlingerne om klimahandlingsplanen

Ministeren har bestilt en analyse af anvendelse af træbiomasse i Danmark, som skal danne grundlag for de fremtidige rammer for brugen af biomasse. Rapporten giver et godt overblik over fx regneregler, biomasseressourcer, reguleringer og klimaeffekt. En sammenstilling der har været savnet.

Gode udsigter for dansk træbiomasse

Særligt positivt er det, at den danske biomasse omtales i gode toner i rapporten og at vurderingen er, at Danmark ville kunne dække sit nuværende biomasseforbrug med hjemlige ressourcer, hvis en række forudsætninger og praksis ændres.

Rapporten har med udgangspunkt i internationale studier konkluderet, at udledningen af CO2 generelt er små for skovrestprodukter, tyndingstræ, industrielt resttræ og affaldstræ, da disse biomassefraktioner ofte alligevel rådner i løbet af kort tid, hvis de efterlades i bevoksningerne og derved har udledt CO2 alligevel. Analysen viser samtidig, at brug af biomasse til energi samlet set i mange tilfælde er en fordel for klimaet fx når restprodukter erstatter fossile brændsler.

Forventninger til et kommende lovkrav

Der findes for nuværende ikke lovkrav i forhold til anvendelse af bæredygtig biomasse, men området har været dækket af en frivillig brancheaftale siden 2016.

Nye EU-regler betyder at Danmark inden 30. juni 2021 skal implementere de fælles bæredygtighedskrav til fast biomasse, der anvendes til andre energiformer end transport, som det fremgår af VE-II direktivet (Direktivet for Vedvarende Energi).

Og med ministerens udmelding i dag må det forventes at der vil komme et lovmæssige krav til den bæredygtige biomasse, så vi kan komme ud over brugen af dårlig biomasse.

Ingen ved endnu hvordan lovkravet vil blive udformet og hvilke krav der vil komme fx til dokumentation.

Vi vil arbejde for, at der kommer så lidt bureaukrati som muligt, så det også bliver muligt for den mindre leverandør at opfylde dokumentationskravene. Vi mener stadig, at brancheaftalen bør ligge til grund for de kommende beslutninger. Der er brugt mange ressourcer på at opbygge et godt system, som netop behandler bæredygtighedskrav, og som fungerer.