Lovpligtige bæredygtighedskrav et skridt nærmere

Dansk Skovforening har netop indsendt høringssvar til lovforslaget om implementering af bæredygtighedskravene fra direktivet for vedvarende energi (VE-direktivet).

Bæredygtighedskriterier for træ til energi

EU vedtog i 2018 nye bæredygtighedskrav til træbiomasse der anvendes til energi i VE-direktivet. Danmark er nu i gang med at implementere kravene.

Direktivet levner mulighed for at de enkelte medlemslande kan indføre yderligere krav, hvilket en aftalekreds i Danmark har besluttet at gøre.

Høringssvar til lovforslag

Lovudkastet til implementering af VE-direktivet har været i høring, og Dansk Skovforening har indsendt høringssvar.

Lovforslaget bemyndiger Klima-, energi- og forsyningsministeren til at fastsætte bæredygtighedskrav, krav om hvem der skal opfylde kravene og hvordan de skal opfyldes i en efterfølgende bekendtgørelse og håndbog. Det vil betyde, at der ikke vil blive en egentlig politisk behandling af de specifikke bæredygtighedskrav, hvilket kan gøre det svært at få demokratisk indflydelse på fastsættelsen af de mere specifikke kriterier.

Problematisk definition af restprodukter fra skovdrift

Selvom det er en ren bemyndigelse til ministeren, er der alligevel i lovbemærkningerne beskrevet særlige forhold omkring en definition af restprodukter fra skoven, som vi særligt har kommenteret på. Der er nævnt at restprodukter fastsættes ud fra en maximal stammediametergrænse på 20 cm, for at træet kan anvendes til energiformål. Dette er dog anvendt som en sidste mulighed for at dokumentere bæredygtighed, og det er ikke et krav, de danske skove umiddelbart skal opfylde i første omgang. Vi har indskærpet, at et diameterkrav ikke kan anvendes som en generel del af definitionen, men blot som et særligt skærpet kriterie, når det ikke er muligt at finde anden dokumentation til denne lovs krav.

Vi har derudover pointeret, at det skal sikres, at yderligere krav, som ikke er fastsat i VE-direktivet skal politisk behandles, før de kan implementeres selv om ministeren gives beføjelser til at ændre i den kommende bekendtgørelse og håndbog.

Skærpede danske krav

Danmark har valgt at indføre krav ud over dem i VE-direktivet.

Det drejer sig om:

  • Omfattede aktører: krav til anlæg af en mindre størrelse og til importører og producenter af træpiller, brænde og briketter
  • Omfattede biomasser bliver også rester fra træindustrien og træbiomasse fra ikke-skov.
  • Bæredygtighedskriterierne strammes, så der skal udarbejdes særlige bæredygtighedskrav om særligt værdifulde områder og særlige arter.
  • Der indføres ekstra dansk klimabæredygtighedskrav, som skal sikre skovkulstoflagrene
  • CO2 besparelseskrav strammes yderligere end krævet
  • Der stilles krav om en verifikation af 3. part

Håndbog på vej

Loven foreskriver, at der skal udarbejdes en bekendtgørelse og en praktisk håndbog, som skal konkretisere lovgivningen ud fra den i loven udstukne ramme. Energistyrelsen forventer at sende håndbogen i høring sidst på måneden. Vi har en løbende dialog med Energistyrelsen, og har haft mulighed for at komme med kommentarer til noget af indholdet. Der brug for fortsat dialog og tilretning, så vi kan få en praksisvenlig og administrativt mindst bøvlet ordning.