Må mountainbikespor ikke løse konflikterne?

SVANA mener at skovgæster må bruge mountainbikespor – med risiko for konflikter mellem gående og cyklister. Skovforeningen er uenig. Lederen fra Skoven 9, 2016.

Anlæg af særlige mountainbikespor er en af de anbefalinger Friluftsrådet giver i rådets eget inspirationskatalog for at mindske konflikter i naturen. Og konflikterne er både udbredte, hyppige og voldsomme både for skovejerne og skovens brugerne.

Argumentet for at anlægge særlige mountainbikespor beskrives således i kataloget:

”Ved at etablere attraktive MTB-stier kan man give folk mulighed for at komme ud i naturen og få rørt sig og samtidig få flyttet MTB-kørslen væk fra de andre brugergrupper i skovene og dermed nedjustere et potentielt/reelt ’trafikalt’ problem.”

Det er både gode og fornuftige råd. Derfor har vi anbefalet skovejere, der oplever konflikter mellem brugergrupperne i skoven, at anlægge særlige spor. Mange skove har allerede anlagt mountainbikespor, og flere er undervejs til stor glæde for både mountainbikeryttere og skovens øvrige brugere.

Skår i glæden

Før sommeren kom Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning med en tolkning af adgangsreglerne for offentlig adgang til mountainbikespor, som etableres i private skove. Den tolkning sætter i praksis et effektivt stop for etablering af nye spor og skaber ærgrelse hos de skovejere der allerede har etableret spor.

Styrelsen mener nemlig, at etablerede spor skal sidestilles med en vej eller sti i naturbeskyttelseslovens forstand. Derfor vil der også være adgang til sporet for gående og folk på almindelig cykel, hvis sporet er egnet til cykling med almindelig cykel.

Styrelsen vurderer yderligere, at det ikke vil være muligt at forbeholde sporet for særlige brugergrupper.

Endelig betyder styrelsens tolkning, at et spor alene kan nedlægges igen, hvis det sker som et led i skovdriften.

Brug for politisk afklaring

Skovforeningen er uenig i tolkningen, som vil føre til at udlæg af mountainbikespor gøres uanvendeligt som løsning på konflikter mellem skovenes brugergrupper.

Der er nu brug for en politisk afklaring, så skovejerne har juridisk sikkerhed for at der kan etableres særlige anlæg – fx mountainbikespor – som kan forbeholdes en bestemt brugergruppe. Sporene skal desuden kunne nedlægges igen, hvis der ikke længere er brug for dem, eller en aftale opsiges.

Vi har derfor opfordret Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen til at tage spørgsmålet op snarest muligt, så skovejerne kan få nogle brugbare løsninger til at håndtere konflikter mellem brugergrupper i skoven.