Må myndighederne registrere på din ejendom?

Ja. På en lang række områder er registrering og overvågning lovpligtigt. Se hvornår og hvordan.

Foråret er kommet, og inden længe pibler urter og træer op af jordbunden, og insekter og dyr bliver aktive. Med forårets komme kan du samtidig støde på folk i skoven som er ude for at registrere.

Men hov. Må de det uden at spørge først ?

Adgang uden retskendelse

Ja. På en lang række områder er registrering og overvågning lovpligtigt. Naturbeskyttelsesloven §76, planlovens §57, miljøbeskyttelseslovens §87, vandplanlægningslovens §33 og byggelovens §19 indeholder alle regler om at tilsynsmyndigheden har ret til udendørs besigtigelse på privat ejendom uden retskendelse.

Det gælder også for personer som myndighederne har bemyndiget hertil. For eksempel når myndighederne benytter private konsulentfirmaer til at løse opgaver i henhold til loven.

Besigtigelsesretten omfatter også adgang til at udtage prøver af fx vand- og jordbundsforholdene når det kan ske uden gene eller skade for ejeren.

Personen der registrerer skal altid kunne legitimere sig og oplyse hvilken type af registrering som gennemføres.

Varsling

For at sikre at ejer/bruger har mulighed for at overvære besigtigelsen, skal tilsynsmyndigheden så vidt muligt varsle ejer/bruger om besigtigelsen, medmindre formålet vil gå tabt ved at varsle.

Der er ingen formelle regler om hvordan varslingen skal ske. Den generelle landdækkende naturovervågning varsles typisk gennem lokalpressen idet individuel varsling er praktisk umulig. I enkeltsager vil det være naturligt at varsle besigtigelsen telefonisk, efterfulgt af en skriftlig bekræftelse af det aftalte tidspunkt.

Skovforeningen anbefaler altid myndighederne at tage direkte kontakt til lodsejeren inden en besigtigelse/registrering.

Der er for begge parter flere fordele ved at ejer kan være til stede under besigtigelsen. Ejer kan få oplyst årsagen til besigtigelsen/registreringen og kan derved få viden om særlige forhold på ejendommen. Og ejeren kan bidrage med sin viden om konkrete forhold. Når ejer er til stede, får tilsynsmyndigheden også bedre mulighed for at oplyse sagen korrekt, fx ved at stille spørgsmål.

Aktuel naturovervågning og registreringer?

Der foregår i øjeblikket disse overvågninger/registreringer:
  • NOVANA kortlægning – Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljøet og Naturen.
  • Rødliste-arter
  • §3- registreringer efter Naturbeskyttelsesloven
  • Tilsyn efter skovloven
  • Natura 2000 kortlægning