Måske erstatning for oversvømmelser i skov

Som noget nyt kan skovejere i visse tilfælde få erstattet skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer. Det vil normalt være skader på juletræskulturer der kan komme på tale.

Ændringen af stormflods- og stormfaldsloven i maj 2010 åbner som noget nyt for at ejere kan få erstatning for skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer med ekstrem høj vandstand. Kun skader der forventes statistisk at indtræffe sjældnere end hvert 20. år er omfattet.

I skovbruget vil det normalt kun være skader på juletræskulturer der kan komme på tale. Man skal dog være opmærksom på:

  • Skader skal være opstået som følge af langvarig kraftig regn. Skader efter skybrud erstattes ikke.

  • Oversvømmelser som følge af manglende kapacitet i anlæg til vandafledning (fx grøfter og drænledninger) er efter Stormrådets beslutning ikke omfattet af erstatningsordningen. Men skader som følge af manglende vedligeholdelse af vandløb op til bevoksningen er omfattet.

  • Oversvømmelser som følge af at drænledninger eller grøfter ikke kan aflede vand til vandløb som følge af høj vandstand i disse, er efter Stormrådets beslutning ikke omfattet af ordningen.

  • Skaderne på træerne skal opstå i umiddelbar forlængelse af oversvømmelsen. Efter Stormrådets udtalelse vil det kun sjældent være tilfældet for træer.

  • Skoven skal være brandforsikret.

  • Skaden skal anmeldes til det forsikringsselskab hvor skoven er brandforsikret senest 2 måder efter skadens opståen.

Da det er en ny ordning og Stormrådet endnu ikke har behandlet de konkrete omstændigheder, kan Skovforeningen endnu ikke udtale sig om de reelle muligheder for at få erstatning for oversvømmelsesskader på skov.

Men ét råd gælder under alle omstændigheder: Hvis du har juletræer der er skadet efter oversvømmelser fra åer og søer, så anmeld skaden brandforsikringsselskabet.

Og spørg os i Skovforeningen om vi kan hjælpe yderligere.