Mangler i de danske bemærkninger til EU’s skovstrategi

Dansk Skovforening har indsendt endnu et høringssvar i forbindelse med EU-Kommissionens fremlagte skovstrategi, der peger på, at regeringen mangler at tage stilling til vigtige dele af strategien, blandt andet balancen mellem biodiversitet og produktion og ønsket om en større grad af ensretning i den europæiske skovdrift.

I sommer fremlagde EU-kommissionen en ny EU-skovstrategi som en del af deres store klimapakke ”Fit for 55”. Dansk Skovforening indsendte høringssvar til strategien i august, hvor hovedpointerne er, at strategien glemmer skovenes muligheder for både at fjerne CO2 fra atmosfæren, producere alternativer til fossil energi og lagre kulstof i materialer. Nogle af forslagene i strategien går i en retning, som fratager landene den nationale kompetence på skovområdet.

Nu har Ministerrådet i EU vedtaget deres bemærkninger til EU-kommissionens udspil til en skovstrategi. Dansk Skovforening fik mulighed for at kommentere på den danske holdning til Ministerrådets bemærkninger som supplement til vores første høringssvar.

Den danske regering tilslutter sig generelt Ministerrådets bemærkninger, der stemmer overens med de bekymringer, som også Dansk skovforening tidligere har givet udtryk for omkring EU-skovstrategien, og det er godt – men regeringen mangler efter vores mening at tage aktivt stilling til flere forhold:

  • Hvad vil en svækket tilvækst og en mindsket hugst betyde for den grønne omstillings mulighed for at have adgang til træ og biogent kulstof?
  • Strategiens skæve balancering mellem biodiversitet og produktion/innovation, herunder skovstrategiens mangel på konkrete handlinger i forbindelse med produktion/innovation.
  • Strategiens ensretning af skovdriften og rådets understregning af, at en “one size fits all”-tilgang kan være uhensigtsmæssig.
  • Rådets fremhævelse af behovet for at anerkende, respektere og bevare diversiteten i medlemsstaternes skove, i forvaltningspraksis og ejerforhold og i deres kulturelle og historiske udvikling.

Dansk Skovforening savner også, at regeringen anerkender, at strategien peger på skoves vigtige bidrag til at sikre levebrød og økosystemtjenester og understreger skovejeres og skovforvalteres centrale betydning for opnåelse af strategiens mål.

Endelig savner Dansk Skovforening fortsat den danske regerings holdning til spørgsmålet om, hvorvidt regeringen vil arbejde for, at skovforvaltning og skovlovgivning stadig skal være en national kompetence, eller om regeringen er indstillet på, at skovområdet med EU-skovstrategiens detaljerede mål omkring skovforvaltning og -drift er en kompetence, der kommer til at ligge i EU.

Læs hele Dansk Skovforenings svar til EU Miljøspecialudvalget om holdningen til Ministerrådets bemærkninger til skovstrategien.