Mens vi venter på finansieringen….

Partierne bag ny regering har ambition om at Danmarks skal gå forrest i kampen mod klimaforandringer og skabe øget biodiversitet. De vil blandt andet plante mere skov og lave en strategi for bæredygtigt byggeri.

Der er nu mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti opnået en politisk forståelse som betyder, at Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, kan danne en socialdemokratisk mindretalsregering.

Det faldt på plads ved midnatstid efter 20 dages forhandlinger.

Endnu afventer ressortfordelingen og ministrene og ikke mindst en plan for finansieringen af de mange ambitiøse mål.

Danmark skal hæve ambitionerne på klima, miljø og natur

Særligt har den nye regering fokus på at bidrage til løsning af klimakrisen og ambitioner om at øge biodiversiteten og beskytte miljøet er også høje.

I forhold til skovene, skovbruget og træsektoren vil partierne arbejde for:

En klimalov med bindende delmål og bindende langsigtede mål

Regeringen har et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 til 70 pct. Det vil kræve nye virkemidler, og det fremgår af aftalen at det vil ske gennem en tæt involvering af Klimarådet og andre eksperter. Samtidig skal der i forbindelse med finanslovsprocessen foretages en årlig opfølgning på, hvordan det går med målopfyldelsen.

Klimahandlingsplan

Klimaloven skal følges op af en klimahandleplan der beskriver hvordan det ambitiøse mål skal nås. Herunder nævnes blandt andet: en national strategi for bæredygtigt byggeri, øgede midler til grøn forskning og demonstrationsprogrammer, skovrejsning og klimatilpasning.

Landbruget kommer samtidig til at bidrage og her vil partierne lave en jordreform. Noget af den jord, der udtages, vil skulle bruges til skovrejsning.

EU som klimaunion

Regeringen skal arbejde målrettet for at hæve EU’s klimamål i 2030, arbejde for at EU bliver klimaneutral i 2050 samt at EU’s kommende budget har mere fokus på klima. Samtidig skal Danmark i selskab med andre ambitiøse lande skubbe på udbygningen af den vedvarende energi i EU, så EU bliver selvforsynende med energi.

Bedre beskyttelse af drikkevand

På miljøområdet er det ambitionen at sikre en bedre beskyttelse af drikkevandet blandt andet ved at plante mere bynær skov, samt ønsker de at undersøge mulighederne for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder (§ 3-områder).

Større biodiversitet og mere skov

Her peger regeringen på behov for mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag. Dog uden på nuværende tidspunkt at sætte hektarantal på. Det vil de gøre når der udarbejdes en biodiversitetspakke, der skal give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark. Planen skal indeholde klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der skal disponeres til natur som naturzoner (inkl. urørt skov og naturnationalparker), samt konkrete initiativer, der skal sikre at målsætningerne nås.

Inddragelse af interessenter

I valgoplægget fra socialdemokraterne og SF stod beskrevet at partierne inden 100 dage efter regeringsdannelsen sammen med interessenterne vil lave en naturplan. Her meldte partierne ud at de vil indkalde Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening til trepartsforhandlinger. Vi er klar til at bidrage til det arbejde.

Det hele skal ikke opfyldes på en gang

Aftaleparterne er dog klar over at det er ambitiøse mål og at ikke alt kan indfries på én gang. Forudsætningen er at der skal føres en ansvarlig økonomisk politik, der sikrer gode rammevilkår for erhvervslivet.

Det kan være svært at se hvordan der skal skaffes finansiering uden at det kommer til at påvirke erhvervslivet i form af højere skatter. Særligt ved vi at venstrefløjen tidligere har meldt ud at de vil tilbagerulle den nedsættelse af generationsskifteafgiften for virksomheder, som blev gennemført under den tidligere regering.

Vi vil kæmpe for at skovbrugserhvervet sikres fornuftige og rimelige rammevilkår og vil nu tage kontakt til de nye ministre med vores ønsker og forslag til gennemførelse af regeringens planer.