Miljøministeren skal tage stilling til udsætning af gråænder

Det var ikke muligt at opnå enighed i Vildtforvaltningsrådet om en indstilling til Miljøministeren vedr. udsætning af gråænder efter 2022. Derfor er det nu op til ministeren at afgøre udsætningens fremtid.

Den 10. juni 2021 behandlede Vildtforvaltningsrådet reglerne for udsætning af gråænder. Behandlingerne skete på baggrund af et udvalgsarbejde, hvor Dansk Skovforening har deltaget. Gennem de seneste to år har udvalget søgt at finde en fælles indstilling om regler gældende fra 2022.

Desværre lykkedes det ikke at blive enige om en indstilling til Miljøministeren. Derfor vil ministeren nu modtage en indstilling med to forslag.

Det ene forslag fra Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer og Danmarks Jægerforbund  anbefaler en fortsat udsætning af gråænder bl.a. med konkrete anvisninger på et forstærket kontrolsystem.

Det andet forslag fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes beskyttelse og Friluftsrådet anbefaler et stop for fortsat udsætning af ænder, når det nuværende forlig ophører med udgangen af 2022.

Det er nu op til ministeren at beslutte, hvad der fremover skal ske i forhold til udsætning af gråænder.

Dansk Skovforening finder det dybt beklageligt, at det ikke lykkedes på et fagligt grundlag at opnå enighed om at det også i fremtiden skal være muligt at udsætte gråænder. Det er selvfølgelig håbet at ministeren vil tage udgangspunkt i indstillingen om at forsat tillade udsætning med en markant skærpelse af reglerne om indberetning af udsætninger for at komme de helt uacceptable mørketal til livs.

I den forbindelse vil Dansk Skovforening igen appellere til at vores medlemmer sikrer, at de gældende regler for udsætning og indberetning overholdes. Kun med et faktabaseret overblik og valide data for hvor meget fuglevildt der udsættes, kan vi argumentere fagligt for fortsat at have muligheden for at udsætte fuglevildt til jagtformål. Regelsættet bygger på at udsættere har faglige kompetencer, ansvarlighed og høj etik og derigennem giver positive bidrag til naturforbedringer, som er et synligt og dokumenterbart resultat af denne jagttradition.

Hvis Miljøministeren ender med at stoppe muligheden for udsætning af gråænder, vil det kunne få økonomiske konsekvenser både for de berørte ejendomme og for de opdrætterne af fuglevildt, der lever af at sælge gråænder til udsætning. Men det vil også få store konsekvenser for mange jægere og mindre ejendomme, der måske ikke har en direkte økonomisk interesse i udsætningen, men hvor andeudsætning og -jagt er en vigtig del af herlighedsværdierne og jagtkulturen.

Dansk Skovforening vil sammen med Landbrug & Fødevarer og Danmarks Jægerforbund følge den kommende politiske behandling meget tæt, da muligheden for udsætning af fuglevildt er en vigtig økonomisk aktivitet for vores medlemmer, og for mange lodsejere og jægerne er jagtmuligheden er meget vigtig del af jagtkulturen og herlighedsværdien på ejendommene.  

Hele Indstillingen kan ses på Vildtforvaltningsrådets hjemmeside.