Miljøministeren vil begrænse gødskning og sprøjtning af §3-natur

Et lovforslag er på vej så det som udgangspunkt bliver forbudt at sprøjte og gøde §3-natur. Det kan medføre at græsning ikke længere er lønsom og at arealerne gror til. Skovforeningen forventer politisk stillingtagen til målsætningen.

Som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger vil Miljøministeren nu fremsætte et lovforslag der skal begrænse mulighederne for at sprøjte og gøde §3-beskyttet natur.

Det drejer sig især om ferske enge og overdrev der blev beskyttet i 1992. De gældende regler siger at den hidtidige drift på disse arealer kan fortsætte, herunder anvendelse af gødning og pesticider.

Denne retstilstand vil ministeren nu ændre så disse muligheder som udgangspunkt forbydes.

Forbuddet kan få betydning for mange arealer der i dag afgræsses: Forbuddet kan medføre at afgræsningen ikke længere er lønsom og derefter ophører.

Resultatet kan blive at arealerne gror til. For landbrugsjord er der så en aktiv rydningspligt mindst hvert 5 år. Denne rydningspligt gælder ikke på arealer med fredskovspligt.

Politisk stillingtagen nødvendig

Skovforeningen forventer derfor en politisk stillingtagen til målsætningen for de arealer som fremover vil ændre tilstand: Hvilken naturtilstand skal der så være?

Og de politiske ønsker må følges op med tilbud til ejerne om naturplejeaftaler så målene nås.

Det er oplagt at det bliver taget med i Miljøministerens kommende Naturplan Danmark.