Miljøministerens politiske omprioriteringer

De nye ordninger "Naturpleje som driftsgren" og "Håndtering ved vildtskade" som den tidligere regering havde aftalt med Dansk Folkeparti, bliver slettet af den nye regering.

Miljøminister Ida Auken (SF) har foretaget en række politiske omprioriteringer af den tidligere regerings aftale om miljø- og naturbeskyttelse for perioden 2011-2013. Et par af dem påvirker skovbruget:

Naturpleje som driftsgren

Aftalen mellem den tidligere regering og Dansk Folkeparti:

“De dyr og planter, som er knyttet til det åbne lands enge, overdrev, heder og græsarealer, hører til de danske arter, som er under pres – blandt andet på grund af den intensive landbrugsdrift. Der er derfor behov for at udvikle metoder, som gør det attraktivt for landbruget at integrere naturplejen i den forretningsmæssige drift, og der er behov for bedre viden om, hvor langt man kan nå med omkostningseffektive naturplejeformer (høslet) i forhold til græsning.

På den baggrund afsættes 10 mio. kr. til understøttelse af aktuelle projekter om naturpleje og landbrugsdrift, herunder til udarbejdelse af praktiske manualer og hjælpeværktøjer – både til landmænd, som i praksis skal gennemføre naturplejen, og til kommunale medarbejdere og andre, der rådgiv er om naturpleje. De afsatte midler kan både anvendes i forbindelse med landbrugsarealer i drift samt til arealer, der i dan ikke er i intensiv landbrugsdrift.”

Omprioriteringen indebærer, at ordningen slettes. Skovforeningen beklager bortfaldet af ordningen, da aftaletyperne også var tænkt som inspiration til lignende betalingsordninger inden for skovbruget.

Håndtering ved vildtskade

Aftalen mellem den tidligere regering og Dansk Folkeparti:

“Der afsættes 5 mio. kr. til tilskud til etablering og drift af aflastningsarealer på privat ejendom i relation til kronvildt, gæs og svaner. Det betyder, at der vil være arealer udlagt med henblik på at tiltrække, fastholde og føde disse dyr, så skader på markafgrøder reduceres.”

Omprioriteringen indebærer, at ordningen slettes.

Det er en ordning, som Skovforeningen politisk har presset på for at få indført gennem mange år. Problemerne med markskader er stærkt stigende, og uden nye løsninger vil konflikten mellem naturinteresser og produktionsinteresser øges markant.