Miljøministeriet indberetter igen de danske skoves naturtilstand som ugunstig til EU

Det er stærkt utilfredsstillende, at Miljøministeriet ikke som lovet har drøftet kriterierne for vurderingen af skovenes tilstand med erhvervet inden indrapportering til EU. Vi ønsker at kriterierne gentænkes og samtidig vil det være ønskeligt, hvis der var mere ensartede principper i forhold til andre EU-lande.

Hvert 6 år skal alle EU’s medlemslande indberette status for naturtilstanden af alle de naturtyper der er omfattet af habitatdirektivet. Efter seneste indberetning i 2013, hvor der var stor polemik om ændringen af de kriterier Danmark anvender i vurderingen for skove, blev erhvervet lovet inddragelse i udarbejdelse af nye kriterier.

I fredags udsendte Miljøministeren en meddelelse om, at ministeriet nu har indberettet data for de danske naturtyper. Det er igen sket uden at den lovede inddragelse af interessenter om det fremtidige metodevalg som grundlag for rapporteringen har fundet sted. Det er Dansk Skovforening stærkt utilfredse med.

Uenighed om den anvendte metode

Skiftende målemetoder har ført til forskellige indberetninger til EU om de danske skoves naturtilstand og sammenligninger mellem de enkelte indberetninger er i praksis umuliggjort. Samtidig kan ændrede metoder hurtigt føre til forkerte konklusioner om udviklingen for naturtyperne. Bl.a. betød indførelsen og vægtningen af et nyt kriterie om tilstedeværelsen af dødt ved at skovenes tilstand blev ændret fra god i 2008 til ugunstig i 2013, selvom der ikke er tale om en ugunstig udvikling i skovene. Tværtimod.

Der har været uenigheder mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet om anvendelsen af den i 2013 indførte målemetode. Ministeriet oplyser at de på trods heraf har valgt at følge Aarhus Universitets anbefalinger til målemetode fra sidste rapportering. Resultatet er, at de danske skove igen vurderes til at være i ”ugunstig” naturtilstand. Vi har endnu ikke adgang til de indrapporterede data, men vil se nærmere på det når tallene offentliggøres.

Det er samtidig problematisk, at tilstanden i de danske skove vurderes ud fra en anden og mere restriktiv målestok end der anvendes i vore nabolande. Resultatet er, at de danske skoves naturtilstand ser ud til at være ringere end tilstanden i vore nabolandes skove.

Manglende inddragelse og valg af metode skader samarbejdet

Forløbet med manglende inddragelse af interessenter om valget af en målemetode og metodeskift, der bl.a. gør sammenlignelig med vores nabolande umuligt, er kritisabelt. Det skader samarbejdet mellem myndighederne og skov- og naturejerne i udviklingen af skovenes naturværdier.