Miljøstyrelsen varsler feltundersøgelser i 2018

Miljøstyrelsen overvåger naturen og vil i 2018 komme på besøg på en lang række private arealer. De vil varsle berørte lodsejere. Læs mere her om hvilke rettigheder myndighederne har til at gennemføre denne type overvågning.

Miljøstyrelsen udsender i de kommende uger breve til private lodsejere hvor de varsler besøg for at registrere natur på din ejendom i 2018.

Undersøgelsen er en del af et omfattende overvågningsprogram for naturen kaldet NOVANA. Her tages løbende prøver af vand og jord og der foretages feltregistreringer af insekter, planter og fugle, som anvendes til at vurdere tilstanden for naturen i Danmark.

Miljøstyrelsen vil i brevet opfordre til at lodsejere henvender sig til Miljøstyrelsen, hvis de har oplysninger, der kan være nyttige i forbindelse med feltundersøgelserne. Det kan også være noget rent praktisk, som f. eks låste bomme, som biologerne skal være opmærksomme på.

Se Miljøstyrelsens korte film om besøgene:

 

Har myndighederne ret til at foretage undersøgelserne?

Ja – på en lang række områder er registrering og overvågning lovpligtigt. Skovlovens §49, naturbeskyttelsesloven §76, planlovens §57, miljøbeskyttelseslovens §87, vandplanlægningslovens §33 og byggelovens §19 indeholder alle regler om at tilsynsmyndigheden har ret til udendørs besigtigelse på privat ejendom uden retskendelse.

Det gælder også for personer, som myndighederne har bemyndiget til opgaven. For eksempel når myndighederne benytter private konsulentfirmaer til at løse opgaverne. De folk, der laver undersøgelserne i marken, skal altid kunne vise legitimation.

Retten til at lave udendørs undersøgelser gælder også adgang til at udtage prøver af fx vand- og jord, såfremt prøvetagningen kan ske uden gene eller skade for ejeren.

Miljøstyrelsen har ret til udendørs besigtigelse på privat ejendom uden retskendelse.

 

Varsling

For at sikre at ejer/bruger har mulighed for at overvære besigtigelsen, skal tilsynsmyndigheden så vidt muligt give ejer/bruger besked om besigtigelsen. Kravet om orientering af ejer/bruger gælder ikke, hvis formålet med besøget er at få af- eller bekræftet mistanke om en ulovlig aktivitet.

Der er ingen formelle regler om, hvordan varslingen skal ske, men for de kommende NOVANA-registreringer lover Miljøstyrelsen at varsle lodsejerne.

Som lodsejer har du mulighed for at være til stede under besigtigelsen. Det kan være en fordel for begge parter. Ejer kan få oplyst årsagen til besigtigelsen/registreringen og kan derved få viden om særlige forhold på ejendommen. Og ejeren kan bidrage med sin viden om konkrete forhold. Når ejer er til stede, får tilsynsmyndigheden også bedre mulighed for at oplyse sagen korrekt, fx ved at stille spørgsmål.

Aktuel naturovervågning og registreringer

Ud over den nu varslede NOVANA-registrering forventes der i 2018 også for skovene en genregistrering af natura 2000-skovnaturtyper.

Derudover kan der være løbende registrering af naturbeskyttelseslovens § 3-naturtyper eller tilsyn efter skovloven.