Mindre ændringer i brand- tyveri- og hærværksordningen

Lodsejeren kan nu samle flere affaldsaflæsninger så de tilsammen overstiger minimumsbeløbet på 1.000 kr. for erstatning Til gengæld forsvinder muligheden for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet..

Siden offentligheden i 1969 fik lovfæstet ret til adgang i de private skove, og siden til veje og stier i det åbne land, har miljøministeren, skovbruget og landbruget haft en aftale om at skader forårsaget af publikums færdsel og ophold efter loven blev erstattet af det offentlige.

Sådan en aftale der forpligter staten ved skader på privat ejendom, er meget usædvanlig. Derfor har Miljøministeriet gennem flere år ønsket at erstatte aftalen med en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i naturbeskyttelsesloven.

Nu foreligger sådan en bekendtgørelse (PDF-fil).

Skovforeningen har deltaget aktivt i udarbejdelsen for at sikre at ordningen ikke blev forringet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar, hvor den tilhørende vejledning samtidig offentliggøres på Naturstyrelsens hjemmeside.

Reglerne i den hidtidige aftale er stort set uændrede. To ændringer skal dog bemærkes:

  • Som noget nyt kan lodsejeren inden for et år at samle flere affaldsaflæsninger så de tilsammen overstiger minimumsbeløbet på 1.000 kr. for at få tabet til fx oprydning erstattet. Hver enkelt affaldsaflæsning skal dog anmeldes efter reglerne, men beløbet udbetales først når ansøger beder om det.

  • Lodsejerens kan ikke længere klage over Naturstyrelsens afgørelse om erstatning til Natur- og Miljøklagenævnet.

Dansk Skovforenings reaktion

Skovforeningen er glad for at bagatelgrænsen på 1000 kr. nu bliver håndteret mere pragmatisk så de mange små bunker affald ikke automatisk ender som udgifter for lodsejeren.

Skovforeningen var ikke enig i fjernelsen af klageadgangen, men vi må erkende at konstruktionen var historisk betinget og ganske usædvanlig. Og da Naturstyrelsen blot kunne opsige den gamle aftale, endte vi med at acceptere klagemulighedens bortfald. I praksis har Skovforeningen i flere tilfælde hvor vi har anset en afgørelse for at være forkert, fået Naturstyrelsen til at genoverveje og ændre afgørelsen. Denne mulighed vil vi fortsat benytte.