Minister afviser skovkontoordning

Skatteudvalget har bedt skatteministeren om at kommentere vores forslag til etablering af en skovkontoordning. Ministeren finder ikke anledning til at lave en særordning for skovbruget.

Skovforeningen har havde i april foretræde for Folketingets Skatteudvalg, hvor vi argumenterede for etableringen af en skovkontoordning. En ordning hvor danske skovejere – i lighed med svenske skovejere – kan indsættes skovbrugsrelaterede indtægter på en konto uden beskatning. Efterfølgende kan beløb hæves på kontoen til anvendelse til fradragsberettigede driftsudgifter eller til privatforbrug mod fuld indkomstbeskatning.

Efter foretrædet bad udvalget skatteministerens kommentere vores forslag. Ministeren svarede, at han ikke fandt det formålstjenligt at etablere en særlig skatteordning for et enkelt erhverv. Han henviste i stedet til de muligheder, der allerede findes i virksomhedsskatteordningen.

Virksomhedsordningen kontra skovkontoordningen

Rent beskatningsmæssigt er de to ordninger set over tid stort set sammenfaldende. Alligevel er der en forskel mellem ordningerne. Der er nemlig en likviditetsmæssig forskel mellem de to ordninger. En forskel som kan være særligt betydende for skovbruget.

I virksomhedsskatteordningen betales der en a conto skat på 22% ved indsættelse af beløb på kontoen. Den betalte a conto skat indgår herefter i skatteopgørelsen for indkomståret – det vil sige i det efterfølgende år.

A conto skatten mindsker således ejendommens likviditet i skatteåret med de 22%. En forringet likviditet i et år, hvor der måske skal afholdes større kulturudgifter. Især i stormfaldssituationer kan det vise sig at være et problem, ligesom at det kan have betydning for træartsvalget.

Svært at vinde gehør

Vi har siden bortfaldet af merhugtsfradraget gentagende gange forsøgt at rejse problemstillin-gen overfor skiftende skatteministre. Efter skovkonferencen på Christiansborg i oktober 2017 virkede det til, at der igen var en forståelse for skovbrugets særlige situation.

Efter foretrædet og den efterfølgende udtalelse fra Skatteministeren er det vores vurdering,  at et eventuelt likviditetsproblem næppe vil være tilstrækkeligt til at forsøge at gå politisk videre med spørgsmålet i øjeblikket.

Anbefaling: Brug virksomhedsordningen

Vi kan nu kun opfordre skovejere at anvende virksomhedsordningen og den vej rundt få mulig-hed for at udjævne indtægter og udgifter over en årrække.