Minister skriver til kommuner at vandløbsloven skal overholdes

Kommunerne skal sikre, at offentlige vandløb vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i regulativet for det enkelte vandløb. Tilsvarende har private lodsejere pligt til at oprense vandløb der afvander opstrøms beliggende arealer.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har i et brev til kommunerne påpeget at det er deres ansvar at holde de offentlige vandløb tilstrækkeligt renset for grøde så vand kan ledes væk fra markerne.

Mange steder opleves i perioder store problemer med oversvømmede marker fordi vandløbene ikke kan lede vandet hurtigt nok væk. Samtidig er der lokalt usikkerhed om retningslinjerne i de gældende vandplaner i forhold til lovgivningen om vandløbsvedligeholdelsen. Derfor har ministeren nu skrevet til kommunerne og understreget kommunernes pligt.

Hun præciserer at ændret vandløbsvedligeholdelse ikke indgår som virkemiddel i vandplanerne som blev offentliggjort den 30. oktober 2014 og at bilag 7 om vejledende kriterier til sikring af fysisk variation i vandløb kun er en frivillig vejledning og ikke en generel retningslinje. Den gældende vandløbslov og regulativer vil altid have forrang i forhold til vandplanerne.

Derfor skal kommunerne sikre at vandløbene vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i regulativet for det enkelte vandløb. Det har lodsejerne et retskrav på.

 

Din pligt som lodsejer

Langt fra alle vandløb er offentlige og dermed kommunens forpligtigelse at vedligeholde. Som lodsejer har du samme pligt som kommunerne til at oprense vandløb på din jord hvis de afvander opstrøms beliggende arealer der ikke tilhører dig.