Natura 2000: Eremitten skal sikres gennem dialog og tillid

Skovforeningen arbejder for at aftalerne om sikring af eremitten og udviklingen af potentielle levesteder kommer til at foregå i reel dialog med lodsejerne, og at aftalerne kommer til at udtrykke tillid til lodsejerne.

Eremitten er en prioriteret art på EU’s habitatdirektiv. Danmark har derfor en særlig pligt til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arten. Det er kommet til udtryk i de udkast til Natura 2000-planer som var i høring sidste vinter.

Heraf fremgår det at nogle af forekomsterne af eremitten er meget fragmenterede, og at der er et ønske om at sikre spredningskorridorer mellem forekomsterne. Derfor vil sikringen af levesteder for eremitten være et af de områder hvor sikring af arten vil ske også uden for de udpegede Natura 2000 områder.

Eremitten er på udpegningsgrundlaget i 10 Natura 2000 områder på Sjælland og Lolland-Falster.

Særlige krav

Eremitten har en særlig livscyklus som gør at den kun spreder sig over ganske korte afstande hvert år, ligesom den stiller særlige krav til sine levesteder.

Eremitten er knyttet til gamle løvtræer (primært eg og bøg) med hulheder og gode lysforhold (se artikel i Skoven 9/11). Det giver nogle særlige udfordringer. Planlægningen af en beskyttelsesindsats for eremitten må derfor være meget langsigtet, da en udvikling af potentielle levesteder vil tage tid. Minimumskravet er, at der kan opretholdes levesteder for eremitten, som kan sikre artens overlevelse.

I mange af planerne er der også en målsætning om at sikre gode spredningsmuligheder. Denne opgave bør kunne gøres meget konkret, da spredningen sker over korte stande.

Skovforeningens syn

Skovforeningen arbejder for at den sikring som Naturstyrelsen planlægger for eremitten, bliver fagligt baseret, således at beskyttelsen bliver målrettet til eremitten. Også i de områder, hvor sikringen sker uden for de udpegede Natura 2000-områder.

Skovforeningen vil arbejde for at aftalerne om sikring af eremitten og udviklingen af potentielle levesteder kommer til at foregå i reel dialog med lodsejerne, og at aftalerne kommer til at udtrykke tillid til lodsejerne. Beskyttelsesindsatsen bør løbende revideres således at tiltag der viser sig ikke at have effekt kan annulleres eller justeres i samspil med lodsejerne.

Skovforeningen yder gratis rådgivning til alle ejere som har skov i de områder hvor eremitten er på udpegningsgrundlaget, eller hvor skoven ligger i tilknytning til et Natura 2000 område hvor Naturstyrelsen ønsker at gå ud over Natura 2000 områdets grænser for at sikre potentielle levesteder og spredningsmuligheder.