Natura 2000- og vandplanerne endelig lagt frem

Miljøministeriet har sendt 246 stk. Natura 2000-planer og 23 stk. vandplaner i forhøring. Skovforeningen kan hjælpe de berørte ejere.

Efter en forsinkelse på over et år har Miljøministeriet endelig løftet sløret for målene og den forventede indsats for at opfylde Danmarks forpligtigelse over for EU på Natura 2000-området og i forhold til vandrammedirektivet.

Miljøministeriet har sendt 246 stk. Natura 2000-planer og 23 stk. vandplaner i forhøring hos kommunerne i januar. Planerne blev samtidig gjort offentligt tilgængelige på nettet. Så allerede nu kan berørte ejere kan få et indtryk af hvad der er i vente.

Til sommer, formodentlig, sendes planerne i offentlig høring, måske i en revideret udgave.

Allerede nu kan berørte ejere gå ind og læse målene og den forventede indsats i deres område og overveje om det kan give problemer for ejerens egen målsætning med ejendommen. Mål og indsatser er dog stadig på et meget overordnet niveau. Det giver spillerum for lokalitetstilpassede løsninger i handleplanerne.

Skovforeningen kan i denne første fase hjælpe ejerne med rådgivning om processen og om mulige konsekvenser af de foreslåede planer. Det kan være en vigtig inspiration for ejerne når de skal afgive deres eget høringssvar senere i 2010.

Efter den offentlige høring skal myndighederne udarbejde konkrete handleplaner for hver enkelt ejendom. Denne fase bliver selvsagt ekstremt vigtig for de berørte ejere og for ejendommenes fremtid. Handleplanerne skal nemlig danne baggrund for de konkrete aftaler med ejerne om drift og pleje af arealerne.

Skovforeningen kan også her hjælpe ejerne i deres dialog med myndighederne – også i forhold til erstatninger for de begrænsninger som ejerne vil blive pålagt i driften.

Politisk arbejder Skovforeningen for at:

  • Myndighederne skal holdes fast på at den offentlige høring skal være reel. Miljøministeriet skal være lydhør over for ændringsforslag og ikke blot henholde sig til at planerne allerede er handlet af mellem forligsparterne og kommunen.
  • Myndighederne skal respektere at den værdifulde natur som findes i private skove er resultatet af ejerens drift og ikke findes på trods af ejerens drift.
  • Handleplanerne skal blive fleksible og give mulighed for dialog om den bedste løsning på det enkelte areal.
  • Myndighedernes behandling skal være entydig og ikke efterlade ejeren mellem to stole.
  • Erstatningsordningerne skal få et reelt indhold. Myndighederne må ikke med henvisning til generelle naturbeskyttelseshensyn, fx §3-beskyttede naboområder, kunne indskrænke driftsmulighederne på planområderne uden at betale.

Henvend dig til Skovforeningen hvis din ejendom ligger i et Natura 2000 område og du har spørgsmål til procedurer, konsekvenser, erstatninger m.v.. Skovforeningens rådgivning vedrørende fredskovpligtige arealer er gratis for alle. Miljøministeriet betaler for denne rådgivning.

kontakt os og hør om mulighederne.