Natura 2000-ordninger i skov – ansøgningsfrist 1. august

Har du kortlagte skovarealer i et Natura 2000-område kan du søge betaling til driften af arealerne – og Skovforeningen kan uden beregning hjælpe dig med ansøgningen.

Ifølge de gældende Natura 2000-planer for skov er det målsætningen at alle kortlagte skovarealer skal sikres en drift og pleje således at skovnaturtypen bevares og evt. udvikles i en gunstig retning.

Naturstyrelsens betalingsordninger er det primære virkemiddel til at gennemføre planerne.

Hvad kan du søge betaling til?

Du kan søge til en skovnaturtypebevarende drift og pleje herunder:

 • Sikring af skovnaturtyper ved en naturvenlig skovdrift
  – Skovgræsning
  – Stævning
  – Bevaring af op til 10 store træer pr. ha til naturligt henfald
  – Etablering af naturlige vandstandsforhold
  – Bekæmpelse af invasive arter
 • Udlæg af urørt skov
 • Særlig indsats for udvalgte arter

Du kan også søge om tilskud til grøn driftsplan, der vil kunne levere de nødvendige oplysninger til at kunne indgå en § 18-aftale, som er en alternativ måde at sikre naturtyperne.

Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige forpligtigelser du påtager dig og hvilken betaling du kan opnå i vejledningen.

Administrative lettelser

Har du tidligere kigget på ordningen og fundet den administrativ tung, er der god grund til at genoverveje. Efter erfaringer fra de første år har Naturstyrelsen lavet en række ændringer der gør det lettere at søge:

 • Mulighed for at inddrage op til 25% ikke-kortlagte arealer (tidligere kun 10%)
 • Den laveste grundsats er fjernet, så der kun er to grundsatser (400 eller 700 kr/ha)
 • Der er ikke længere krav om supplerende sikring for arealer i tilstandsklasse I
 • Det er ikke længere et krav at have en grundsikring for at opnå supplerende sikring
 • Der kan nu nøjes med én ansøgning pr. ejendomsnummer inden for samme skovområde (tidligere krav om en ansøgning pr. kortlagt areal)

Gå din ejendom igennem

Gå din ejendom igennem og se hvilke bevoksninger, der er omfattet af kravet om beskyttelse af skovnaturtyper og -arter. Prøv så ud fra de gældende tilskudssatser at beregne på bevoksningsniveau, hvor meget du årligt vil kunne modtage i tilskud til de konkrete bevoksninger de næste 20 år. Du behøver ikke søge på samtlige kortlagte arealer, men kan udvælge dem som du har lyst til at indgå aftale for.

Når du har lavet beregningen kan du herefter vurdere om det samlede tilskud i 20 års perioden står i et rimeligt forhold til de forpligtelser du påtager dig. Er det tilfældet, så giver det god mening at søge tilskud på arealet allerede nu.

Der er i år ansøgningsfrist 1. august.

Kontakt Skovforeningen

Har du brug for hjælp til at gennemgå dine muligheder, lave et overslag over mulighederne eller lave den konkrete ansøgning, så kontakt os hurtigst muligt. Rådgivningen er gratis for alle skovbevoksede fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne.

Kontakt info: Tanja Blindbæk Olsen, telefon: 33 78 52 14.