Natura 2000 processen – hvordan kan Skovforeningen hjælpe

Skov- og Naturstyrelsen er startet på natura 2000 processen, som strækker sig over en længere årrække. Skovforeningen kan yde gratis rådgivning i forbindelse med kortlægning, aftaleindgåelse og erstatningsfastsættelse.

Der er udpeget omkring 60.000 ha fredskov som såkaldte Natura 2000 områder. Ikke al den skov, der er udpeget, falder inden for de skovnaturtyper, som Danmark er forpligtet til at beskytte i henhold til habitatdirektivet. Skov- og Naturstyrelsen (SNS) regner med at omkring 14.000 ha vil falde inden for skovnaturtypernes definitioner, heraf vil godt 9.000 ha forekomme i private skove.

Alle som ejer skov beliggende i et natura 2000 område har fået meddelelse herom fra SNS. Processen for natura 2000 områderne på fredskovspligtige arealer er lovfæstet i skovlovens §§ 14 – 24.

Gratis rådgivning fra Dansk Skovforening

Processen vil strække sig over en længere årrække og er gengivet i figuren ovenfor. For at processen skal glide så smidig som muligt, er det bestemt, at alle ejere af fredskovspligtige arealer beliggende i et natura 2000 område gratis kan få kvalificeret og ensartet rådgivning fra Dansk Skovforening. Rådgivningen kan opnås i forbindelse med kortlægning og aftaleindgåelse og herunder erstatningsfastsættelsen.

Skovforeningen har deltaget i SNS’s uddannelse af registratorer og er i løbende dialog med SNS omkring processen, herunder også aftaleindgåelsen og erstatningsfastsættelsen. Skovforeningen har således et godt grundlag for at rådgive ejere, der er usikre på processen og kan hjælpe til med at sikre at alle bliver behandlet ens.

Så ønsker du hjælp eller har spørgsmål i forbindelse med procedurer, kortlægning, aftaleindgåelse og/eller erstatningsfastsættelse så kontakt Skovforeningen på 33 24 42 66.

Processen beskrives kort i det følgende.

Registrering og kortlægning

For at finde frem til de arealer, der falder inden for de definerede skovnaturtyper, vil SNS i løbet af 2005 og 2006 foretage en registrering og kortlægning på samtlige arealer inden for natura 2000 områderne. Inden SNS kommer ud på den enkelte ejendom, vil ejeren modtage skriftlig besked om, hvornår styrelsen forventer at komme, og hvilke arealer der er skal registreres og kortlægges på.

For at have det bedste grundlag for registreringen vil styrelsen i den anledning bede ejeren om oplysninger i form af skovkort, bevoksningslister m.v. der kan være relevante for registreringen. Det er muligt for ejeren i et vist omfang at koordinere med SNS omkring tidspunkt for besøget, så det fx ikke falder lige oven i en stor jagtdag eller lign.

Natura 2000 skovplaner

På baggrund af registreringerne og kortlægningen skal SNS udarbejde en natura 2000 skovplan. Natura 2000 skovplanen vil beskrive bevaringsstatus og målsætninger for hver enkel skovnaturtype og hvordan skovnaturtyperne skal forvaltes for at bevare eller opnå såkaldt gunstig bevaringsstatus. Planen udarbejdes i en offentlighedsproces og forventes vedtaget i 2009.

Aftaler om driften i natura 2000 områderne

For berørte områder skal der indgås aftaler om drift og andre foranstaltninger for at kunne realisere planens målsætninger. SNS vil på baggrund af natura 2000 skovplanen komme med et oplæg om aftale til ejerne. I aftalen kan inddrages andre arealer end dem, der er omfattet af natura 2000 skovplanen, hvis det kan bidrage til planens opfyldelse. Der kan altså opnås ekstra kompensationer for tiltag, der ikke foreligger et juridisk grundlag for at gennemføre ved påbud. Ønsker ejeren ikke at indgå aftale med SNS om driften af området kan ejeren efter skovlovens § 19 pålægges den drift, der er nødvendig for at opfylde planen. Ved både aftaler og pålæg vil ejeren modtage erstatninger for evt. tab. Tabet beregnes efter de normale erstatningsberegningsregler som kendes fra fredningssager.

Tiden mellem kortlægningen og godkendelsen af planerne

Indtil natura 2000 skovplanerne er godkendte, skal det sikres, at der ikke sker en forringelse af de skovnaturtyper eller levesteder, som områderne er udpeget for. SNS vil derfor, for områder hvor det skønnes nødvendigt, aftale en bestemt drift af et område eller andre foranstaltninger med ejeren. Dette kan ske enten ved aftale eller ved pålæg. Aftalen/pålægget vil være midlertidig og vil eventuelt blive justeret efter fremkomsten af natura 2000 skovplanen.