Natura 2000 – Skovejere får udsættelse af frist i idefasen

Ejere af skovbevoksede fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne har efter anmodning fra Dansk Skovforening fået en fristforlængelse til at komme med input i idefasen. Ny frist er 1. marts 2008

Ejere af skovbevoksede fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne har efter anmodning fra Dansk Skovforening fået en fristforlængelse til at komme med input i idéfasen.

Ny frist for input er 1. marts 2008

Frem til 22. december kan input sendes via høringsportalen www.vandognatur.dk men herefter skal input sendes til det lokale landsdelscenter eller til natur@sns.dk og gerne i elektronisk format.

Alle opfordres til at sende deres bidrag så hurtigt som muligt af hensyn til den videre behandling af bidragene.

Idéfasen – ejernes mulighed for at få indflydelse

Idéfasen giver alle – også lodsejere – mulighed for at komme med ideer og forslag til den fremtidige forvaltning af områderne, som kan sikre en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som områderne er udpeget for.

Ideerne vil sammen med data og basisanalysen danne baggrund for udarbejdelse af Natura 2000 skovplanen. Skovplanen vil komme til at indeholde målsætningerne for sikring eller genopretning af gunstig bevaringsstatus, samt de foranstaltninger der er nødvendige for at opfylde målsætningerne. Derudover vil skovplanen indeholde et indsatsprogram som beskriver retningslinier for de skovhandleplaner som Skov- og Naturstyrelsen skal udarbejde for de enkelte lokaliteter.

Skovplanen og skovhandleplanerne vil danne baggrund for indgåelse af aftaler med den enkelte lodsejer om driften af arealerne i Natura 2000 områderne.

Idéfasen er således skovejerens mulighed for at påvirke processen tidligt i forløbet.

Skovforeningen anbefaler

Skovforeningen anbefaler at alle der ejer skovbevoksede og fredskovspligtige arealer i Natura 2000 områderne til at gøre følgende:

  • Gennemlæs basisanalysen for dit område.
  • Gennemgå de detaljerede registreringer der er foretaget på din ejendom (www.naturdata.dk – vejledning kan findes her).
  • Vurder hvordan du som ejer mener arealerne bør drives så naturtypen eller arten bevares.
  • Gennemlæs de ideer der eventuelt er indgivet af andre for dit område.
  • Indsend eventuelle ideer.

Dette giver ud over muligheden for at komme med input også ejeren en værdifuld viden om hvad der er registret på ejendommen og hvad myndighederne vurderer at være af trusler mod en sikring af en gunstig bevaringsstatus på netop din ejendom.