Natura 2000 – Skovforeningen ønsker ny frist i idefasen

Skovforeningen har henvendt sig til Skov- og Naturstyrelsen med en anmodning om at få udsat fristen for at komme med input i idefasen. Årsagen er at data fra registreringen i skovene endnu ikke er tilgængelige.

Skovforeningen har henvendt sig til Skov- og Naturstyrelsen med en anmodning om at få udsat fristen for at komme med input i idefasen.

Årsagen til ønsket om en ny frist er at data fra registreringerne i skov endnu ikke er tilgængelige for ejerne. Data som styrelsen flere gange – både ved henvendelser fra Skovforeningen og lodsejere – har lovet ville være klar senest ved idefasens opstart.

Idefasen blev sat i gang d. 22. juni og skal sikre at alle interesserede – herunder ejere – har mulighed for at bidrage med deres ideer til den kommende planlægning i Natura 2000 områderne. Fristen for input er sat til d. 22. december.

Adgang til data er nødvendigt for dialog og tillid

Selvom de detaljerede data for størsteparten af lodsejerne ikke er nødvendige for at kunne komme med input, er det data som ejerne efterspørger, for at kunne forstå registreringerne på ejendommen. Data for de lysåbne arealer har været tilgængelige længe, hvilket giver forskelligt udgangspunkt for ejere af skov og ejere af lysåbne naturtyper.

Hvis Natura 2000 skal blive succes, er åbenhed, tillid og en ordentlig dialog nødvendig mellem parterne. Det forudsætter blandt andet at skovejerne får rimelige arbejdsvilkår til deres frivillige indsats med at deltage i idefasen.

Derfor er det vigtigt at skovejerne føler sig informeret og trygge. Derfor er det vigtigt at ejerne får den nødvendige tid til at sætte sig ind i sagerne og svare.

Skovforeningen rådgivning handicappet

Skovforeningen har en aftale med Skov- og Naturstyrelsen om at yde rådgivning til ejere af fredskov i Natura 2000 områderne. Denne rådgivning er svær at gennemføre for de ejere, der har mere specifikke spørgsmål til de enkelte registreringer. Vi mangler også adgangen til de registrerede data. I øjeblikket kan vi kun bede ejerne om at have tålmodighed.

Derfor beder Skovforeningen om at fristen fastsættes til 6 måneder efter at data bliver tilgængelige.