Natura 2000-anmeldeordningen: Husker du den i praksis?

Der har siden 2004 været krav om at anmelde visse aktiviteter i Natura 2000-områder. Kan du huske hvilke aktiviteter?

Husk, at du skal anmelde visse aktiviteter i Natura 2000-områder inden de påbegyndes. Der er forskel på, hvad der skal anmeldes, afhængig af om det er skovbevokset fredskov eller andre arealer.

Vær samtidig opmærksom på, at den nye Natura 2000 grænsedragning ikke er endeligt godkendt. Det betyder, at selvom du har fået taget arealer ud, skal du fortsat anmelde aktiviteter indtil de nye grænser er endeligt godkendt. Samtidig skal der allerede nu anmeldes i de områder, der er inddraget i Natura 2000 ved den nye grænsedragning.

Anmeldekrav for skovbevoksede fredskovspligtige arealer i Natura 2000

På skovbevoksede fredskovspligtige arealer skal følgende anmeldes jfr. Skovlovens §17:

 • Renafdrift af løvskov
 • Plantning i løvskov
 • Fremme af nåletræer i løvskov
 • Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider)
 • Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser m.v.)
 • Ændringer i afvandingsforholdene

Aktiviteten skal anmeldes til Miljøstyrelsen. De har 4 uger til at reagere, hvis aktiviteten vurderes ikke at være i overensstemmelse med Natura 2000-planerne. I den periode kan du ikke gå i gang med dit projekt. Så vær gerne ude i god tid. Vurderer styrelsen, at der er behov for yderligere undersøgelser kan svarfristen udsættes til 6 måneder. Der vil kunne udbetales erstatning for tab ejeren lider som følge af en afgørelse, der begrænser ejers brug jfr. §24.

Det er muligt at læse yderligere i vejledningen til skovloven og på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen melder alle overtrædelser af anmeldepligten til politiet, også selvom de ikke ville have haft nogle indvendinger mod aktiviteten. Det kan have endnu større konsekvenser, da EU’s tømmerforordning også vil træde i kraft. Så derfor: HUSK at anmelde de beskrevne aktiviteter inden de sættes i værk.

Anmeldekrav for andre arealer end skovbevoksede fredskovsarealer i Natura 2000

På lysåbne fredskovsarealer samt arealer uden for fredskov (inklusiv de skovbevoksede arealer uden for fredskov) skal følgende anmeldes jfr. naturbeskyttelseslovens § 19 b:

 • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder
 • Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov
 • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3
 • Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3
 • Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder
 • Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter
 • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter
 • Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3
 • Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet
 • Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning
 • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje
 • Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj)

Anmeldelsen på andre arealer end skovbevokset fredskov skal ske til kommunen. Der findes et anmeldeskema til formålet, og her gælder fristen på de 4 uger ligeså. Det er muligt at læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside og den aktuelle kommunes hjemmeside.

Gratis rådgivning

Dansk Skovforening hjælper gratis ejere af Natura 2000-fredsskovsarealer med at:

 • Få overblik over områdeudpegningen.
 • Få klarlagt hvad udpegningen betyder for skovdriften.
 • Forstå Natura 2000-plan og Natura 2000-handleplanen for udpegningen.
 • Gennemgå de betalingsordninger som staten tilbyder til fredskov i Natura 2000-områderne