Naturbeskyttelsesloven skal gælde også på randzonerne

Regeringens forslag fri adgang til de nye randzoner er ikke acceptabelt for lodsejerne. Skovforeningen arbejder sammen med en række organisationer for at naturbeskyttelseslovens fundamentale principper kommer til at gælde.

Regeringens forslag om at ændre randzoneloven så offentligheden får uhindret adgang til de nye randzoner er ikke acceptabelt for lodsejerne.

Forslaget er fremsat uden hensyn til de beskyttelsesinteresser, som er knyttet til mange af de biologisk følsomme naturtyper, som findes langs vore vandløb og søbredder. Den sidste sandhed er i stigende grad ved at gå op for de grønne organisationer, som i øvrigt gør sig til talsmænd for at varetage naturens interesser.

I 2008 henvendte en række organisationer (Naturfredningsforeningen, Ornitologisk Forening, WWF, Dyrenes Beskyttelse, Jægerforbundet, Dansk Landbrug og Skovforeningen) sig til miljøministeren med en opfordring til at bevare de gældende adgangsregler for naturens skyld. Organisationerne advarede dengang bl.a. om at færdsel langs vandløb i det åbne land kan få negative effekter for naturen.

Skovforeningen har sammen med Landbrug & Fødevarer nu taget kontakt til Naturfredningsforeningen, Ornitologisk Forening og Jægerforbundet og drøftet konsekvenserne for naturen og lodsejerne af det fremsatte forslag om fri adgang til randzonerne. For lodsejere er forslaget udtryk for en gennemtrumfning af en rådighedsindskrænkning fra offentlig side og et indgreb i den private ejendomsret. Et indgreb som vil reducere lodsejernes motivation for at investere penge og tid i at øge naturindholdet på ejendommene. Naturfredningsforeningen og Ornitologisk Forening vurderer, at en øget adgang ikke vil give problemer for naturen alle steder.

Organisationerne er derimod alle enige om, at henholdsvis adgangsregler og arealtyper defineret i Naturbeskyttelsesloven (herunder reglerne om færdsel og ophold på henholdsvis dyrkede og udyrkede arealer) er fundamentale og skal anvendes i forbindelse med de nye regler for offentlighedens adgang til randzonearealer.

Det fundamentale princip vil Skovforeningen i den kommende politiske proces arbejde for kommer til at gælde for randzonearealerne. Samtidig vil vi endnu engang gøre politikerne opmærksomme på Skovpolitisk Udvalgs konstruktive anbefalinger til, hvordan eventuelle konflikter og uopfyldte adgangsbehov kan løses ad frivillighedens vej.

Se Skovforeningens høringssvar til ændringsforslaget til randzoneloven under ”høringer, svar og breve”.