Naturejendomme har udsigt til lavere beskatning med ny vurderingsmodel

Med det nye system til ejendomsvurderinger så det i første omgang ud til, at naturejendomme fremover ville blive beskattet markant hårdere, fordi de ville blive kategoriseret som ejerboliger. Men nu er et nyt forslag på bordet, som vil gøre, at de ca. 13.000 boliger i stedet vil blive beskattet lavere som landbrugsejendomme.

Det er næppe gået mange lodsejers næse forbi, at der er kommet nye ejendomskategoriseringer i forbindelse med implementeringen af ny ejendomsvurderingslov fra 2019 og et nyt ejendomsbeskatningssystem. Det betyder, at alle ejendomme i landet bliver placeret i én af fire kategorier: Ejerbolig, landbrugsejendom, skovejendom eller erhvervsejendom/grund i kolonihaveområde.

Kategorisering som landbrugs- eller skovejendom kræver dels en vis størrelse og dels en vis produktion eller produktionspotentiale på arealet, så hvis en betydelig del af ejendommen er udlagt til natur eller urørt skov, falder ejendommen nu i stedet ind under kategorien ejerbolig. Det går især ud over mindre ejendomme og kan have store økonomiske konsekvenser for lodsejerne.

Og ikke mindst kan det modarbejde det store politiske fokus, der er på at gøre en ekstra indsats for natur og biodiversitet og omlægge dyrket landbrugsjord til skov og natur.

Derfor har en lang række landbrugs- og naturorganisationer, herunder Dansk Skovforening, rejst kritik af den ellers besluttede vurderings- og beskatningsmodel. Det førte til, at de politiske parter bag ejendomsforliget påbegyndte en revurdering af kategoriseringen og nedsatte en følgegruppe bestående af Landbrug & Fødevarer, Frie Bønder-Levende Land, Landdistrikternes Fællesråd, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og Dansk Ejendomsmæglerforening.

Og nu er følgegruppen nået frem til en anbefaling til en ny beskatningsmodel, som samler landbrug, skovbrug og større naturejendomme i én ejendomskategori og på den måde sikrer, at vådområder, naturarealer, brakjord mv. bliver beskattet på samme vilkår som intensivt dyrket landbrugsjord. Det skriver Skatteministeriet. Konkret betyder forslaget, at ca. 13.000 flere ejendomme i landområderne fremover vil blive vurderet og beskattet som landbrug i stedet for ejerbolig.

Forligskredsen på ejendomsområdet blev præsenteret for følgegruppens anbefalinger midt i juni. Nu skal regeringen drøfte forslaget og komme frem til en endelig model, som forventes at blive fremlagt efter sommerferien med henblik på at indgå en politisk aftale med forligskredsen.