Naturfonden kommer

Skovforeningen vil hjælpe naturfonden til at få det bedst mulige samarbejde med skov- og naturejerne om at beskytte og udvikle naturværdier. Så får samfundet mest natur for pengene, og arbejdsdelingen i naturen bliver en succes.

I april 2013 anbefalede Natur- og Landbrugskommissionen “en ny uafhængig, national naturfond” for at forstærke indsatsen for skovrejsning og naturgenopretning, for at skabe engagement, finde nye aktører, nye måder at gennemføre naturprojekter på og nye finansieringskilder.

Nu har Regeringen, Venstre, Konservative, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond aftalt at etablere Den Danske Naturfond med en startkapital på 875 millioner kr.

Naturfonden skal skabe bedre sammenhæng mellem de nuværende naturarealer og forbedre forholdene for sårbare og truede naturtyper og dyre- og plantearter. “Det vil typisk ske ved opkøb af arealer som i dag forvaltes ekstensivt eller har begrænset landbrugsmæssig betydning og gøre sådanne arealer til nye naturområder eller genoprette tidligere tiders natur. Det kan fx være genskabelse af søer, moser, vådområder, enge og heder”, skriver de 5 parter bag projektet.

Fonden skal iværksætte projekter som kan hjælpe natur og biodiversitet bedst og mest omkostningseffektivt. Fonden skal ikke nødvendigvis bruge alle pengene på at opkøbe arealer.

Parterne forventer at Naturfonden for sin startkapital kan etablere omkring 5.000 ha ny natur.

Loven for Naturfonden forventes i 2014. Herefter skal der udpeges en bestyrelse og etableres et sekretariat så fonden i 2015 kan begynde at købe og udvikle arealer.

Det er hvad vi ved om Naturfonden.

Dette ved vi ikke

Vi ved ikke hvordan fonden skal ledes. Hvem sidder i bestyrelsen, hvem udpeger dem, hvem lægger rammerne for bestyrelsens beslutninger?

Det hedder blot at fonden skal “ledes af en bestyrelse og være politisk uafhængig. Fonden skal samarbejde med både private, kommuner, staten og andre fonde. Målet er at fonden skal skabe et folkeligt engagement og vokse sig endnu større de kommende år”.

Vi ved heller ikke hvordan fonden vil forholde sig til de eksisterende skove og deres natur. Parterne bag fonden nævner det ikke.

To fælder skal undgås

Fonden kan blive et stærkt redskab til at trække flere penge til naturen og skabe større folkeligt og politisk engagement i naturens værdier.

To fælder skal dog undgås:  At fonden opsuger alle penge til naturformål i Danmark. Og at pengene bruges på at købe jord mere end på pleje og udvikling af naturværdier. Hvis statens bidrag til fonden i virkeligheden bare bliver taget fra ordninger til naturudvikling på andre arealer, er intet vundet for naturen.

Skovforeningen vil hjælpe politikerne og den kommende fondsbestyrelse til at få det bedst mulige samarbejde med skov- og naturejerne om at beskytte og udvikle naturværdier.

Så får fonden og samfundet mest natur for pengene, og arbejdsdelingen i naturen bliver en succes.

“Meget taler for at mange projekter vil blive placeret i områder med lavbundsjorde, fx ådale eller tidligere søområder” skriver parterne bag Naturfonden. Foto fra dødislandskabet ved Maglesø, Vestsjælland.