Naturnationalparker på vej i Danmark

To nye naturnationalparker er på vej i Danmark, og flere forventes at komme til. Dansk Skovforening er med i den landsdækkende interessentgruppe, der skal komme med input til konceptet.

I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af to naturnationalparker hhv. i Gribskov i Nordsjælland og i Fussingø ved Randers. De to naturnationalparker vil blive etableret i løbet af de næste par år. I planlægningsfasen vil både forskere, de landsdækkende interesseorganisationer og de lokale brugere blive involveret.

I naturnationalparkerne skal naturen i højere grad have lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der må ikke drives landbrug, og skoven henlægges som urørt skov. Der skal udsættes store græssende dyr, som skal være med til at skabe en dynamik, som fremmer flere levesteder for dyr og planter.

Proces og organisering af arbejdet med naturnationalparker

Naturstyrelsen skal udarbejde projektforslag for de to kommende naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov. Som led i den proces skal både en videnskabelig arbejdsgruppe, en national arbejdsgruppe for interessenter og lokale projektgrupper inddrages i arbejdet. Projektforslagene skal godkendes af aftalekredsen bag naturnationalparkerne og bliver sendt i offentlig høring.

Miljøminister Lea Wermelin har udpeget Ditte Galsgård fra sekretariatet, som Dansk Skovforenings repræsentant i den nationale interessentgruppe.

Dansk Skovforenings input til processen

Selvom de to første udvalgte arealer er rent statslige arealer har Dansk Skovforening en væsentlig interesse i at deltage i processen. Særligt i forhold til de præmisser naturnationalparkerne etableres på, da det vil få betydning for kommende parker. Der er fra aftaleparterne fokus på at anvende statsejede arealer til de kommende naturnationalparker, men det kunne potentielt også være interessant for private ejere. Vi vil derfor gå til bordet med den tilgang, at private skove frivilligt og mod kompensation også kan indgå i kommende naturnationalparker.

Et andet aspekt som er væsentligt for os at følge er indvirkningen på naboarealer. Vi anser det for vigtigt, at hvis store arealer indhegnes til fordel for fx store græssere skal der i nærheden være andre statslige rekreative områder, så ikke der presses yderligere aktiviteter ind i de private skove fx mountainbikekørsel.

Der er samlet set ikke stor erfaring med tilsvarende projekter i verden. I hvert fald ikke når lodsejerstrukturen tages med i billedet. Vi vil særligt være opmærksomme på, at der bliver forskel på dyrevalget i de forskellige naturnationalparker, så der både bliver plads til hjortevildt såvel som kvæg og heste. Samtidig er det vigtigt at der sker en løbende monitering for at kunne redegøre for resultatet. Ligeledes kunne der oprettes en naturnationalpark uden indhegning, hvor der laves andre biodiversitetstiltag i stedet der kan bruges som sammenligningsgrundlag.

Har du synspunkter eller erfaringer du mener er relevant for arbejdet, og som du ønsker Dansk Skovforening tager i betragtning i vores arbejde, skal du være velkommen til at kontakte Ditte Galsgård.

Mange interesser skal tilfredsstilles

Der er mange interesser og følelser involveret i projektet. Naturstyrelsen har fået til opgave at komme med et projektoplæg efter at have rådført sig med de forskellige arbejdsgrupper.

Dansk Skovforenings repræsentant deltog i den forgangne uge, sammen med repræsentanter fra de andre nationale interessenter, i en skovvandring i begge områderunder ledelse af skovriderne. Der er yderligere indbudt til et par møder frem mod februar, hvor gruppen har mulighed for at diskutere konceptet og komme med anbefalinger til Naturstyrelsen.

Det forlyder, at arealerne stadig skal give de samme muligheder for friluftslivet efter overgangen til naturnationalpark som ved den tidligere drift. Det kan dog blive svært at tilfredsstille alle interesser og gennemføre de samme aktiviteter afhængig af hvordan naturnationalparkerne udmøntes og hvilke græssere, der vælges.

Information om de to naturnationalparker

Naturnationalpark Fussingø vil udgøres af et større sammenhængende naturområde vest for Randers på et areal på omkring 800 ha bestående af Indskovene, markerne omkring Fussingø og Fussing Sø.

Naturnationalpark Gribskov vil udgøres af et større sammenhængende løvskovsområde med flere nåletræspartier i Nordsjælland på omkring 1.100 ha.