Naturnationalparker tager form

Naturstyrelsen har netop afholdt møde med interessentgruppen til naturnationalparker. Dansk Skovforening har særlig fokus på potentielle nabogener.

Arbejdet med Danmarks første naturnationalparker er i højt gear. Siden interessentgruppen var på skovvandring i naturnationalparkerne i november er der udarbejdet et udkast til planer for de to første naturnationalparker. Udkastene er blevet diskuteret på møder i interessentgruppen samt i den videnskabelige gruppe i denne uge. De vil komme i offentlig høring efter miljøministeren har præsenteret de endelige projektforslag ultimo april.

Mange interesser skal varetages

Mødet i interessentgruppen viste tydeligt, at der er mange interesser at varetage, og at alle ikke kan få det de ønsker. Der er generelt opbakning til naturnationalparkerne, men ønskerne til hvilken model, der anvendes og hvilke dyr der skal afgræsse er forskellige. Det er særligt forholdet mellem valg af dyrearter og mulighederne for færdsel, hvor ønskerne differentierer.

I Gribskov er forslaget til dyr i indhegningerne elge, kreaturer og krondyr. På Fussingø er forslaget kreaturer, heste og krondyr. Valget af disse dyr betyder i begge tilfælde, at der er brug for en højt hegn over 2 meter omkring naturnationalparken.

Naboer kan blive påvirket

Som en del af naturnationalparkkonceptet indgår overgang til vådere natur med ønske om naturlig hydrologi og stop af dræn. Det kan give komplikationer på naboarealer. Dansk Skovforening gjorde igen klart, at der bør foretages en konsekvensvurdering for naboarealer som led i planlægningen af naturnationalparkerne ligesom det er vigtigt at inddrage naboer og brugere i processen omkring etableringen af naturnationalparker. En holdning, vi også har gjort til kende i høringssvaret til loven.

Dansk Skovforening ser samtidig en potentiel problemstilling i at publikumspres kan øges lokalt uden for naturnationalparkerne, når visse aktiviteter fortrænges fra naturnationalparkerne. Det kan fx være orienteringsløbere, hundeluftere og ryttere, som ikke ønsker at være i indhegningen med fx elg og vildheste.

Proces med begrænset involvering

Inddragelsen af interessenterne har været begrænset. Der har været afholdt 2 onlinemøder, hvor der sammenlagt har været mindre end 10 minutters taletid per organisation til et lille oplæg. Der blev desværre aldrig tid til at diskutere på tværs. Der blev afholdt et par skovvandringer i efteråret, hvor der var rum til dialog, men det var desværre kun ca. halvdelen af interessentgruppen, der kunne deltage grundet kort varsel.

Den videre proces

Input fra arbejdsgrupperne indarbejdes i projektforslagene ultimo marts. Miljøministeren præsenterer de endelige projektforslag ultimo april. Herefter sendes projektforslagene i offentlig høring. Projekttilpasninger på baggrund af høring forventes at være politisk godkendt ultimo juni. Det forventes at de to første naturnationalparker indvies ved udgangen af første kvartal 2022.

Det er muligt at læse mere om naturnationalparkerne på Naturstyrelsens hjemmeside.