Naturparker med frivillige lodsejere

I Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker er kravet om frivillighed for lodsejerne skrevet ind som betingelse. Det er Skovforeningen glad for, og vi går nu ind i den nationale komite for ordningen. Leder fra Skoven 9/2015.

I 2013 lancerede Friluftsrådet mærkningsordningen Danske Naturparker hvor kommuner kan mærke områder med natur af særlig betydning og gode friluftsmuligheder.

For Skovforeningen har det været afgørende at sikre lodsejernes frivillighed i naturparkerne. Det er lykkedes.

Kravet om frivillighed

Efter dialog mellem Skovforeningen og Friluftsrådet er kravet om frivillighed skrevet ind som betingelse for at et område kan få mærket Danske Naturparker. Det hedder blandt andet:

Naturparkens afgrænsning, planer og projekter skal udarbejdes efter forudgående drøftelse med de berørte parter, foreninger og lodsejere som har en væsentlig interesse i parken.

Borger- og lodsejerinddragelse bør startes så tidligt op som muligt i processen. Hensigten er på den måde på bedste vis at sikre princippet om frivillighed, realiseringsmulighed og bred lokal opbakning som er en forudsætning for naturparkens og projekternes forankring til lodsejerne, borgerne og de frivillige foreninger.

Der er mange aktører og interesser på spil i en naturpark. Her kan nævnes interesser i naturpleje, friluftsliv, kulturværdier og bæredygtig turisme, ejerinteresser samt interessen for erhvervs- og lokaludvikling. Projekternes succes afhænger af velfungerende samarbejdsprocesser, partnerskaber og koordination mellem de lokale aktørgrupper – såvel private som offentlige.

Skovforeningen går ind i arbejdet

Nu træder Skovforeningen ind i den nationale komite som godkender naturparker til mærkningsordningen.  Her vil vi sikre at frivilligheden også bliver respekteret i praksis. Frivilligheden gælder deltagelse i Naturparkens aktiviteter, fx stiforløb.

Der er ingen tvivl om at Naturparkerne kommer længst med frivillighed og at frivillighed er det eneste rimelige overfor lodsejerne.

Mange lodsejere vil i de kommende år ligge i områder hvor kommuner og lokale interesser vil etablere en naturpark. Lodsejerne vil have vidt forskellige forhåndsindstillinger. Men alle har nu garanti for at blive hørt, både lokalt og i den nationale komite. Og alle involverede forstår at projekternes succes blandt andet afhænger at af lodsejerne føler sig hørt og respekteret.

Naturparkerne kan blive succeser hvis der opbygges tillid mellem lodsejerne, kommunen og de lokale interesser. Hvis lodsejerne oplever reel respekt for deres ønske om selvbestemmelse og frivillighed, kan omverdenen nyde godt af ejernes typiske vilje til at gavne både naturen og lokalsamfundet.

Så kan naturparkerne skabe konstruktiv dialog og samarbejde om naturforvaltningen, både lokalt og national.