Naturstyrelsen åbner for særlig skovrejsningspulje

Frist for ansøgning er 15. juni 2011

En særlige skovrejsnings pulje (11 mio. kr.) skal sikre, at der bliver rejst erstatningsskov for de fældede arealer (vindmølletestcentret) i Østerild Plantage.

Særlige krav – øgede tilskudssatser

Der kan ydes tilskud til projekter, der opfylder kravene i en af modellerne a, b, c, eller d:

  • a) arealet skal ligge i et område, der er udpeget som nitratfølsomt område eller et område med særlige drikkevandsinteresser og samtidig skal det tilplantede areal, hvortil der yde tilskud, have en størrelse på mindst 10 ha,
  • b) arealet skal ligge i en nationalpark eller i nær tilknytning til en nationalpark og binde naturområder sammen. Det tilplantede areal, hvortil der ydes tilskud, skal have en størrelse på mindst 10 ha.
  • c) det tilplantede areal, hvortil der ydes tilskud, skal være større end 15 ha eller mindst 10 ha, der hænger sammen med et fredskovspligtigt skovareal på mindst 5 ha på ejers ejendom, således at den samlede skov bliver på mindst 15 ha.
  • d) det tilplantede areal, hvortil der ydes tilskud, skal være større end 10 ha. Der skal etableres parkeringsplads og stier og offentligheden skal gives adgang som i offentlige skove, dvs. adgang til fladefærdsel døgnet rundt.

Tilskudssatserne bliver generelt øget og der gives en præmie for øget adgang til skoven.