Naturværdier i private skove skal registreres

Regeringen har fundet penge til at gennemføre en registrering af naturmæssigt særligt værdifulde skovarealer i private skove. Dansk Skovforening ser registreringen som et skridt på vejen til at øge bæredygtighedscertificeringen af de private skove og vil følge udmøntningen tæt.

Regeringen har sammen med aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken fundet finansiering til at gennemføre en registrering af naturmæssigt særligt værdifulde skovarealer i private skove – den såkaldte § 25-registrering efter skovloven. Det annoncerede miljøminister Lea Wermelin tidligere på ugen.

Kan dokumentere naturværdierne og fremme udbud af bæredygtigt træ

Kortlægningen af § 25-skov på private arealer er et vigtigt supplement til at dokumentere naturværdierne i de private skove. Kortlægningen vil samtidig være en hjælp til private skovejere i forbindelse med en bæredygtighedscertificering af de private skove, sådan at udbuddet af certificeret træ fra private skove kan øges.

Aftalen om registreringen indgår som en del af en større aftale om at udlægge yderligere 30.000 ha af statens skovareal til urørt skov uden kommerciel hugst. En aftale der betyder, at statens leverance af certificeret bæredygtigt træ til de danske træindustrier kun forventes at blive 70 procent af en normal løvtræshugst i 2021 faldende til 20 procent i 2026. Derefter ophører løvtræshugsten i de nye urørte statslige skove.

Registreringen som grundlag for frivillige aftaler

Registreringen af § 25-skov på private ejendomme skal kortlægge og dokumentere de betydelige naturværdier, der frivilligt er opbygget og bevaret i private skove.

Viden om de naturmæssigt særlig værdifulde skove vil sikre en bedre prioritering af ressourcerne til bevaring af naturværdierne i de private skove, fx til aftaler om privat urørt skov eller en særlig naturbevarende drift. Registreringen har samtidig en værdi for de private ejere, der får lettere ved at opfylde det stigende krav til dokumentation fx for skovejere der ønsker at indgå i en skovcertificeringsordning for at dokumentere sin bæredygtige drift.

Registreringen kan anvendes som grundlag for, at skovejeren kan indgå frivillige aftaler om beskyttelse og videreudvikling af naturværdierne på arealerne mod betaling. Der er et behov for at afsætte nye midler til sådanne frivillige aftaler. Den viden om skovene, som kortlægningen tilvejebringer, kan med fordel bruges til at målrette en ny betalingsordning mod disse særlige naturværdier.

Ønsker til udmøntningen

Dansk Skovforening indgik i 2019 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi anbefalede en gennemførelse af § 25-skovregistreringen. Vi vil nu arbejde for, at de anbefalinger til den praktiske gennemførelse bliver medtaget i det videre arbejde.

Vi anbefaler, at Miljøstyrelsens ”Nøgle til kortlægning af naturmæssig særlig værdifuld skov” anvendes, men at der fastsættes en nedre størrelsesgrænse på 0,5 eller 1 ha.

Samtidig bør områder af forskellige naturmæssigt særlig værdifulde skovtyper, som hver for sig havner under størrelsesgrænsen, i kortlægningen betragtes som et samlet område, hvis de ligger i umiddelbar kontakt eller blot er adskilt af en å, et brandbælte, en mindre vej eller andet, som ikke vurderes at udgøre en væsentlig biologisk barriere.

Registreringerne bør fremgå af kortportalen Miljøgis, på samme måde som Natura 2000-kortlægningen, så ejerne kan få tilgang til data.

Dansk Skovforening følger arbejdet

Det er endnu uvist, hvor hurtigt arbejdet vil blive sat i gang, men Dansk Skovforening vil følge det nøje og sikre, at alle skovejere bliver godt oplyst og får mulighed for at følge registreringen.