Nordiske ministre vil styrke skovene

De nordiske skovministre mødtes d. 29.-30. august med politikere og fagfolk i Nødebo. De besluttede at styrke skovene for dermed at styrke lokalsamfundene.

De nordiske ministre med ansvar for skovdrift mødtes d. 29.-30. august med politikere og fagfolk i Nødebo, Danmark.

Konferencens emne var skovenes værdi for lokalsamfundet, erhverv, friluftsliv, turisme, miljø og landskab.

Ministrene underskrev en aftale med disse beslutninger:

  • At styrke dialogen om skovene lokalt mellem borgere, myndigheder, skovejere, erhverv og organisationer, blandt andet ved at synliggøre skovens lokale og regionale værdier og ved at opfordre lokale myndigheder til også at tage ansvar for skovens værdier indenfor de rammer de har.
  • At fremme anvendelsen af træ gennem styrket produktudvikling og markedsføring, blandt andet ved satsning på forskning og udvikling af materialeteknologi m.m., og ved information og bevidstgørelse om træ som et miljøvenligt bæredygtigt fremstillet materiale.
  • At styrke skovejernes og forarbejdningsvirksomhedernes mulighed for lønsom drift ved at identificere og fjerne unødvendige hindringer og regler.
  • At fremme forvaltning af skove og brug af træprodukter med henblik på at forbedre det lokale og globale miljø, blandt andet gennem brug af bioenergi fra skovene, skovrejsning og bæredygtig skovdrift til at imødegå forurening og klimaforandringer, samt at beskytte grundvandet og fastholde og udvikle den natur og biologiske mangfoldighed, som findes skovene.
  • At udvikle sammenhængen mellem skovens lokale værdier og kommunernes muligheder for at udnytte disse til at skabe attraktive by- og boligmiljøer, styrke den kommunale service og videreudvikle gode rekreationsmuligheder og friluftsoplevelser, blandt andet i forhold til forskellige befolkningsgrupper i lokalsamfundet.
  • At fremme værdiskabning bl.a. gennem et målrettet og styrket nordisk forskningssamarbejde igennem SNS med bred inddragelse af skovbrugets interessenter

Nordens skove

Der er i Norden over 65 millioner hektar skov, og der hugges årligt over 150 millioner m3 træ.

De mange små og store skovejere har en vigtig rolle i denne værdiskabning, og skoven er et vigtigt grundlag for bosætning i landdistrikterne.

Både skovareal og skovproduktion vokser. Alene i Finland bidrager virksomheder med tilknytning til skovbruget med ca 10% af den samlede produktion og 40% af eksportind-tægterne.

Træ fra skovene

Skovene producerer træ til brug i savværksindustrien og videre i den træforarbejdende sektor for eksempel til møbelproduktion, konstruktionstræ og papir. Der er et betydeligt potentiale for vækst i disse sektorer, ikke mindst ved i højere grad at øge forædlingsgraden og producere varer af højere økonomisk værdi.

Skovene har i alle tider leveret træ til energiformål. Produktion af bioenergi er nu et vigtigt vækstområde, som har stor miljøbetydning, og som samtidig er vigtigt for erhvervsaktiviteten.

Øget anvendelse af træ kan styrke den lokale økonomi, både med indtægter og med arbejdspladser i lokalsamfundet.

Friluftsliv i skovene

Samtidig giver skovene det måske vigtigste frirum for det lokale friluftsliv, motion og dermed folkesundhed og velfærd. Nordens næsten 25 millioner indbyggere aflægger hvert år flere hundrede millioner skovbesøg.

Også dette giver en grundlag for nye arbejdspladser og indtægter gennem mulighederne for oplevelser og turisme.

Natur i skovene

Skovenes økosystemer og leveområder er vigtige for den biologiske mangfoldighed. Det meste af Norden har været skovdækket, og skovene har derfor stor betydning for beskyttelse og udvikling af oprindelige natur- og landskabsværdier.

Skovene bidrager endvidere til sikring af grundvand, begrænsning af klimaændringer gennem kulstoflagring m.m.

Skovens beskyttelsesfunktioner kan dels fremmes gennem beskyttelsesforanstaltninger på visse arealer, hvor skovdriften indrettes til disse særlige forhold, dels ved på øvrige arealer at tage hensyn i det økonomisk drevne skovbrug.

I visse områder af Norden har skovøkosystemer været stærkt truede. Der kan rehabilitering af degenereret land ved skovrejsning være et vigtigt mål.

Lokale hensyn er vigtige for den internationale skovpolitik

Konferencen anerkender på denne baggrund skovenes store lokale værdi og konstaterer samtidig, at det er vigtigt at tage hensyn til lokale og regionale aspekter med tanke på en positiv udvikling for erhvervet.

Skovene har været genstand for omfattende debat internationalt og nationalt, men kun ved også at skabe sammenhæng til det lokale og regionale niveau vil skovpolitikken fuldt ud kunne implementeres og forankres folkeligt.

Det bliver en vigtig udfordring at opretholde balancen mellem skovens erhvervsmæssige betydning og udviklingen af skovens betydning for oplevelser, friluftsliv og miljø. Et stort engagement på alle niveauer er en betingelse for denne balance.

Skovenes potentiale må udvikles, anvendes og integreres indenfor rammerne af landdistrikt, by- og erhvervsudvikling, samt fremmes gennem informations- og undervisningsaktiviteter i lokalområderne. Dette forudsætter samarbejde mellem borgere myndigheder, skovejere, erhverv og organisationer.