Norge afskaffer arveafgift

Fra nytår er der heller ingen arveafgift i Norge. Til maj skal de nye norske regler revurderes. I Danmark er der i Folketingets vækstpakke afsat 2 milliarder kr. til en mulig lempelse af arveafgiften efter næste valg.

Flere lande har i det seneste årti afskaffet arveafgiften. Der sker i erkendelse af at denne afgift har flere skadelige virkninger for erhvervene end det provenu der kan opnås. Nu afskaffer også Norge arveafgiften fra nytår.

Det er meget positivt at flere og flere lande nu erkender at arveafgifterne skader erhvervsudviklingen ved at hæmme mulighederne for investering i virksomhedernes fortsatte udvikling.

Afskaffelsen af arveafgiften i Norge medfører dog at en række andre regler kan have uheldige følgevirkninger. Derfor skal regelsættet revurderes allerede i maj når det reviderede statsbudget bliver fremlagt. Ingen forventer dog at der bliver sat spørgsmålstegn ved selve afskaffelsen af arveafgiften og det positive heri.

En af de uheldige følgevirkninger i Norge er at når arveafgiften ophæves, ophæves også det såkaldte diskontinuitetsprincip. Det kan medføre øget beskatning og mindsket afskrivning ved overdragelse af fx afskrivningsberettigede aktiver der er nedskrevet til under markedsværdien. Det kan medføre overvejelser om at sådanne aktiver bør overdrages før årsskiftet med betaling af almindelig arveafgift.. Fordelen ved at betale arveafgift for aktiver der er nedskrevet til væsentligt under markedsværdien, kan overstige værdien af ophævelsen af arveafgiften. Det er særlig aktuelt for landbrugsejendomme med mange afskrivningsberettigede aktiver. Den faste ejendom vil herefter kunne overdrages uden arveafgift efter nytår.

Også driftsmidler og ejendele (fx grunde) som modtageren forventer at ville sælge videre efter generationsskiftet, kan i visse situationer med fordel overdrages før årsskiftet med samtidig betaling af arveafgift. Ved overførsel af fx grunde i 2014 eller senere mister modtageren retten til at ansætte indgangsværdien til markedsværdien.

Ovennævnte overvejelser gælder dog ikke for aktiver som i dag kan sælges skattefrit, fx boliger og sommerhuse.

Overdragelser der er rent skattemæssigt motiverede, kan tilsidesættes fra myndighedernes side. Man skal altså stå i aktuelle overvejelser om et generationsskifte.

De uheldige følger af ophævelsen af arveafgiften bør der rettes op på ved revurderingen i maj 2014, så ophævelsen af arveafgifterne kan få den fulde positive effekt.

Den danske situation

I den danske vækstpakke fra april 2013 lykkedes det ikke for oppositionen at få gennemført arveskiftelempelser, men der blev afsat et ikke-disponeret skatteprovenu på 2 mia. kr. som den regering der dannes efter næste folketingsvalg, kan disponere over.

Lars Løkke Rasmussen (Venstre) har skrevet til Skovforeningens medlemmer at det dermed er blevet muligt at afskaffe arveafgifterne efter næste valg hvis der sker et regeringsskifte.

Skovforeningen arbejder målbevidst og vedholdende på at holde de borgerlige partier fast på løftet om at lempe arveskiftevilkårene.