Ny §3-registrering – resultaterne for tre kommuner offentliggjort

De første tre rapporter om resultatet af §3-registreringsarbejdet i Furesø, Odense og Holstebro kommune er nu offentliggjort.

De første tre rapporter om resultatet af §3-registreringsarbejdet er nu offentliggjort. Det drejer sig om resultaterne af registreringsarbejdet i Furesø, Odense og Holstebro Kommune.

Naturstyrelsen har i den anledning udsend en pressemeddelelse.

Baggrund

Naturstyrelsen har siden 2010 ved hjælp at flyfotos og feltregistrering gennemgået hele landet med henblik på at identificere de søer og vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev der er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens §3.

Undersøgelsen er den del af serviceeftersynet som ud over efterprøvning af de hidtidige §3 registreringer, desuden omfatter en analyse af kommunernes administrationspraksis samt mulighederne for forbedret håndhævelse samt en forbedret informationsindsats overfor lodsejere.

Kommunen administrerer §3-arealerne

Det er kommunerne der skal vedligeholde Naturstyrelsens registreringer.

Hvis et §3-naturområde er forsvundet, skal kommunen følge op på om det er sket i overensstemmelse med §3-beskyttelsen.

Kommunerne vil, som noget nyt, fremover gennemgå de beskyttede naturarealer i en 10-årig cyklus. Reglerne for dette vil blive præciseret i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Dan dig et hurtigt overblik ved hjælp af folderen Er der beskyttet natur på din ejendom? (PDF-fil).