Ny betalingsordning til urørt skov

Fra 3. juli kan private skovejere søge om betaling til udlæg af urørt skov gennem en ny national betalingsordning.

Med Naturpakken blev skovejerne lovet en ny national betalingsordning til urørt skov – nu er den her og du kan søge i perioden 3. juli til 1. september. Der er afsat 10 millioner i 2017.

Læs vejledningen til, hvordan du søger; hvor meget du kan få i kompensation og hvad du skal overholde (PDF-fil).

Mål om 900 ha privat urørt skov

Regeringen har et mål om, at der på frivillig basis skal udlægges 900 ha med urørt skov i de private skove over de næste 10 år.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fremhæver i en nyhed vigtigheden af at få de private til at bidrage til indsatsen:

Noget af landets bedste skovnatur finder vi i private skove, hvor ejerne ofte i generationer har givet naturen lov at råde i sumpede og ufremkommelige dele af skoven. Derfor var det vigtigt for aftaleparterne bag Naturpakken, at de private skovejere også fik tilbud om at bidrage til indsatsen for mere urørt skov på frivillig basis, samtidig med at skovejerne får kompensation, når de ikke kan sælge træet fra skoven.

Formålet med ordningen er at sikre stabile levesteder for de arter, der er knyttet til skov. Det pointeres, at indsatsen skal baseres på frivillig medvirken fra lodsejerne.

Kig på betingelserne og lav din egen vurdering

Skovforeningen har arbejdet for, at udbetaling fra ordningen skulle være i form af en engangskompensation og med væsentligt mindre bureaukrati og administration, end vi kender det fra EU-medfinansierede ordninger. Det er lykkedes med denne nye ordning.

I forhold til høringsudkastet er det også blevet præciseret at:

  • De til enhver tid gældende regler for offentlig adgang vil finde anvendelse i samme omfang som hidtil.
  • I særlige situationer, hvor der er fare for sikkerhed og sundhed, kan ejeren fælde risikotræer uden først at have en skriftlig tilladelse fra styrelsen. Ejer skal dog altid kunne dokumentere, at en sådan fare forelå.
  • Det er muligt at udlægge eksisterende ikke-fredskov i minusområder til urørt skov, så længe at områderne kan pålægges fredskovspligt.

Det er ikke afklaret hos SKAT, hvordan en engangserstatning vil blive behandlet skattemæssigt. Du kan dog som ejer anmode SKAT om en bindende forhåndsmeddelelse. Det er Skovforeningens opfattelse, at engangserstatninger skal behandles på samme måde som fredningserstatninger. Dermed skal beløbet ikke indkomstbeskattes, men vil blive avancebeskattet ved salg af skoven.

I forhold til tidligere gives nu også en erstatning for manglende fremtidige indtægter på arealet. Det er positivt og klart en forudsætning for, at ordningen er interessant. Imidlertid fører den valgte metode til beregning af indtægterne til, at erstatningerne bliver ret lave. Særligt for de hugstmodne bevoksninger. Beregningerne er dog lavet som en standardberegning for forskellige træarter og boniteter og for forskellige aldersklasser, og der anvendes en rentefod på 3% i opgørelsen af evighedsfaktoren.  Særligt for de hugstmodne bevoksninger er det ikke hensigtsmæssigt og vil ikke motivere mange ejere.

Det vil dog altid kun være dig som skovejer, der kan vurdere, om du finder vilkårene rimelige og betalingen god nok.

Få hjælp til ansøgningen hvis din skov ligger i et Natura 2000-område

Skov i Natura 2000-områder vil blive prioriteret i denne ordning, når der skal udvælges områder.

Har du skov i et Natura 2000-område kan Skovforeningen gratis hjælpe dig med at lave en vurdering og udfærdige en ansøgning.

Du kan læse mere om ordningen i seneste nummer af Skoven.