Ny ejendomsvurdering for skovejendomme rykker nærmere

Nyt ejendomsvurderingssystem har været gældende siden 2021, men først nu er Skatteministeriet ved at være klar til implementeringen. Skovejere skal være opmærksomme på, at ejendomme som led i det nye vurderingssystem kan få en ny kategori, som kan betyde højere beskatning.

 

I 2017 blev forliget “Tryghed om boligbeskatningen” indgået, og i 2019 blev Ejendomsvurderingsloven vedtaget, som skulle sikre et nyt ejendomsbeskatningssystem fra 2021.

Det er imidlertid først nu, at Skatteministeriet er ved at være klar til at udmønte beslutningen. Implementeringen af det nye vurderingssystem er undervejs blevet forsinket ad flere omgange, bl.a. på grund af IT-udfordringer, men nu har skatteministeriet sendt et forslag til ny samlet ejendomsskattelov og en tilhørende følgelov i høring.

Lovforslagene fastsætter en række trin for de nye vurderinger, bl.a. foreslås det, at der udarbejdes foreløbige vurderinger for vurderingsårene 2022/2023, som ikke kan påklages, så den nye beskatning kan begynde pr. 1. januar 2024.

Alle ejendomme skal kategoriseres

Som en del af det nye vurderingssystem skal alle ejendomme placeres i en af følgende fire kategorier:

  • Ejerbolig
  • Landbrugsejendom
  • Skovejendom
  • Erhvervsejendom/Grunde, der ligger i et kolonihaveområde

Kategoriseringen foretages ud fra en bedømmelse af ejendommens samlede karakter og for land- og skovbrugsejendomme også ud fra deres faktiske anvendelse. Vurderingsstyrelsen har netop sendt styresignal i høring, der beskriver, hvilke kriterier der vil blive lægge til grund for kategoriseringen.

Her fremgår blandt andet, at der som udgangspunkt skal være skov med et vist produktionspotentiale på ejendommen, for at den kan kategoriseres som en skovejendom.

Det fremgår dog også, at det ikke er afgørende for vurderingen af skovens produktionspotentiale, om den benyttes til kommerciel skovdrift eller fx bliver brugt til rekreative formål.

Kategoriseringen vil efterfølgende danne grundlag for, hvordan ejendommen skal vurderes og beskattes, og her vil nogle ejendomme skifte kategori og dermed opleve, at der skal betales en højere skat af jorden.

Den mest markante ændring vil blive for de ejendomme, der skifter kategori fra skovbrug til ejerbolig. Her vil der blive en markant højere beskatning. Til gengæld vil ejerne slippe for avancebeskatningen ved salg af ejendommen.

Større kombinerede ejendomme, som fx også kan have andet erhverv end land- og skovbrug knyttet til ejendommen, vil blive placeret i én kategori, hvilket også kan betyde ændringer i beskatningen.

Det var oprindeligt tanken, at kategoriseringen skulle komme sammen med vurderingerne. Det er imidlertid ændret, og kategoriseringen vil i stedet blive gennemført selvstændigt i foråret 2023

Overgangsordning

Da omkategoriseringen kan få store skattemæssige konsekvenser, blev der ved ændringen af ejendomsvurderingsloven indført en overgangsordning, der giver ejere mulighed for at beholde den gamle kategori frem til et ejerskifte eller ændring af ejendommen i en grad, der fører til omvurdering.

Ejere skal efter gældende lov vælge, om de vil gøre brug af overgangsordningen, inden udløbet af klagefristen for den første vurdering efter den nye ejendomsvurderingslov, men de nye vurderinger vil ikke foreligge inden 2024.

Ejerne vil således ikke have mulighed for at påklage kategoriseringen eller vælge overgangsordningen, inden kategoriseringen indgår i de foreløbige 2022-/2023-vurderinger.

Derfor foreslås det at fremrykke tidspunktet for kategoriseringen i forbindelse med vurderingsterminen pr. 1. marts 2021, så ejeren vil modtage en selvstændig afgørelse, der vil kunne påklages, før kategoriseringen indgår i de foreløbige 2022-/2023-vurderinger

I den forbindelse vil ejere, der omfattes af overgangsordningen, få besked, og de skal derefter beslutte, om de vil benytte muligheden for at forblive i den oprindelige kategori.

Dansk Skovforening arbejder på højtryk for at gennemgå lovforslagene og styresignalet og udarbejde et høringssvar, der sikrer gennemskuelighed og rimelighed for skovejerne.